ޚަބަރު

އެމް-ފައިސާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދެ މަހަކުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް ޕްލެޓްފޯމް އެމް-ފައިސާގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ދެ މަހަކުން އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ލިބޭ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

އުރީދޫން ބުނީ ކޮންމެ މަހަކު 1،500 ރުފިޔާ އާއި އެއަށް ވުރެ މަތިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތްކުރާ ކަސްޓަމަރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ދެ މަހަކުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނަގާނެ ކަމަށާއި ނަސީބުވެރި އެއް ކަސްޓަމަރަކަށް އައިފޯން 15 ޕްރޯ މެކްސްއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ސްޓެލްކޯ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، މީޑިއާނެޓް ފަދަ ބިލްތަކަށް ކޮންމެތާކު ކޮންމެ ވަގުތަކުވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!