ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލެ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށްޓަވައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތެއް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފަށްޓަވައިފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

މިއަދު ގެންނަވަން މި ފެށްޓެވި ބަދަލުތައް އެކީ ފުރިހަމަވުމުން، މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތައް ދެއްވަމުން ގެންދަވާނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ.

ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސާއި، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މައިގަނޑު މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މިހާރު ދެމުން ގެންދަނީ އަރބަންކޯއިންނެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކުރެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން މިގޮތައް ނިންމަވައިފައި ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތީންނެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. މޮހޮޖު

    ޥަރަށްރަގަޅުނިންމެވުމެއް ވެމްކޯއި ހަދިހާވަނީ ހުޅުމާލެ ސާފުކުރަންށޭކިޔާފަ ކުނިކަހާމީހުން ރޭގަޑު 12:00 ޖަހަންދެން މަގުތައްމަތީއުޅޭނެ އެތަން ބަލާލަން ސްޕަވައިޒަރެށްހާ ވަރުމީހަކުވެސް ނުދާނެ އެމީހުން އެހެންއުޅެފަ 12:00 ޖެހީމަ ގެއައްދަނީ ފަސޭހަގޮތްފަސޭހަނުން ހުރިހާމީހުންނަށްވެސް