ޚަބަރު

25 ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބައެއް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

Ads by MWSC

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި އެބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި މަގާމުތަކަކީ:

1- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް - ސ. ހިތަދޫ މުދިންގެ، މުޢާޛު ޙަލީމް
2- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް - ނ. ފޮއްދޫ ޔާގޫތުގެ، ޙުސައިން ޝާމް އާދަމް
3- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް - ގ. ބާނި، އަޙްމަދު މާޒިން
4- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން - ނ. ވެލިދޫ މާކޯނި، ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
5- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެޑިޔުކޭޝަން - ރ. އަލިފުށި ފުސްތުޅާގެ، ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު
6- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް - ހ. ހުވަދޫ، ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ
7- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް - މއ. ރަސްއައިން، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ
8- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް - ގދ. ވާދޫ ހުސްނުހީނާގެ، އަޙްމަދު ޤާސިމް
9- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް - މއ. ބަރަކަ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުލްހަކީމް
10- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޓޫރިޒަމް - ޏ. ފުވައްމުލައް މިސްކިތްމަގު. މާވޭދު، މުންޢިމް އަނީސް
11- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. ކޮތަންމާގެ، އާމިނަތު ޙުސައިން ޝަރީފް
12- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން - ވ. ނަލަދުވެލި، މުޙައްމަދު ރިޔާޟް
13- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - މ. މަންނަ، ޙުސައިން ޢިމްރާން ޢަބްދުލްމުހައިމިން
14- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ގދ. ރަތަފަންދޫ ރޯޝަނީވިލާ، މުޙައްމަދު ފާއިޒް
15- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް - ފ. ނިލަންދޫ ފައުނު، އިބްރާހީމް ނިޡާމް
16- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކަމަށް - ހ. ސެނާއާގެ، މުޙައްމަދު ދިލްޝާން ޢަބްދުﷲ
17- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް - ހއ. ތަކަންދޫ ސާދާގ،ެ އަޙްމަދު ސާލިމް
18- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ - މ. ބްލޫނައިލް، އިބްރާހީމް ޠަޢާމު މުޙައްމަދު
19- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ - މއ. އެލީޒިއަމް، އިބްރާހީމް ނަޡީމް
20- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ - ހ. ޓިވެގާލައިޓް، އިސްމާޢީލް ޙަމީދު
21- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކަމަށް މއ. އަދުންކޮށީގެ، ޙަސަން ރަޝީދު
22- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ - ހ. އަސްޖެހިގެ، މަރްޔަމް ވިޝާމާ
23- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް - ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 02-1-88 މުޙައްމަދު ރަފީޤު ޙަސަން
24- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް - ށ. ކޮމަންޑޫ ރަންކޮކާގެ އަލްއުސްތާޛު މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް
25- މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް - ލ. ގަން ތުނޑި. ކޯޒީކޯނަރ އަޙްމަދު ރަޝީދެވެ.

Ads by HDC
  1. ނުކުރެވޭނެއޭ

    މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި މުނިސިޕަލް ޚިދްމަތް ދޭނީ ކިހިނެެއްތޭ މިހާރު ވެސް މިއުޅެނީ މުޅި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އާއި ގޯޅި ތަކުގައި ބާގޮދަޑި ތަކާއި ގޮނޑި ތަކާއި އެއްޗެެހި ގިނަ ކަމުން އެފަދަ ގޯޅި ތަކުގައި ހިނގާ ނުގަނެވިގެންނޭ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު މަމެން ލޮލުން ވެސް ނުދެކެމޭ މާލޭގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަމުގައި މާލޭގެ މަގެއް މަތީގައި އުޅޭ ތަން ވެސް ދެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަން ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ ނުކުރެވޭނެއޭ