ޚަބަރު

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އަބްދުލް މަތީން 

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އަބްދުލް މަތީން މުޙައްމަދު އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

ޢަބްދުލްމަތީން ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމް އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މަތީން ވަނީ މެލޭޝިއާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީން މާސްޓާސް އޮފް ސައިންސް އިން ބިލްޑިން ސާވިސަސް އިންޖިނިއަރިން، އަދި ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ބަހްރެއިން އިން ބެޗެލާ އޮފް ސައިންސް ހާސިލް ކުރައްވާފައެވެ.

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއެކު ސަރުކާރުގެ 20 ކުންފުންޏަކަށް އާ ވެރިން މިއަދު ވަނީ އައްޔަނު ކުރައްވައިފައެވެ. އެ ކުންފުނިތަކަށް ރަސްމީކޮށް މިއަދު ވެރިން އައްޔަނުކުރެއްވި އިރު، ބާކީ ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ވެރިން އައްޔަނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕީސީބީގައި ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!