ޚަބަރު

މަޖިލިހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ނަޝީދު

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

Ads by STELCO

މަޖިލިހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ، މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް އިއުލާން ކުރައްވައިފައެވެ. އެ ބަދަލުތަކަކީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް މެމްބަރު ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހަމަޖެއްސީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ޑިމޮކްރެޓްސް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ގެ ބަދަލުގައެވެ. އަދި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ބަދަލުގައި ބޮންޑެ ވަނީ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ އަށް ހަމަޖައްސައިފައެވެ.

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ދުވަހު މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ނަޝީދު މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހަމަޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސުންނަކީ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީތައް ތަމްސީލް ކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫނެވެ.

ނަޝީދު ކޮމިޓީ އަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އިރު، އެމަނިކުފާނަކީ ތާރީހާއި ސަގާފަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބި ކުރައްވާ އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތަކާއި ފޮތްތައް ލިޔުއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!