ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ގަމުގައި އޮންނަ،ރައީސް ނަޝީދުގެ ގޯތީގެ ނަން ބަދަލު ކުރަން އެދިއްޖެ

4 days ago

އަޅުގަނޑަށް ޕިއޯނުކަން ދިނުމަށް ވެސް އެމްޑީޕީިން އެއްބަހެއް ނުވާނެ: ޤާސިމް

1 week ago

އިއްތިހާދުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ހިމަނައިފައެއް ނުވާނެ: އެމްއާރްއެމް

2 weeks ago

ދޫދެއްވުމަށް ފަހު ބާރުކޮށްލާ، ރައީސް ނަޝީދު "ސައިޒު"ކޮށްލައިފި

2 weeks ago

ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރައްވާނީ ކިހިނެތްކަން ނަޝީދަށް އެނގިލެއްވި، ދަށު ކޯޓުގެ ކަންކަމާ ނޫޅުއްވާށޭ ވިދާޅުވި: އަދުރޭ

2 weeks ago

ހަމަލާއަށް 4 މަހަށް ފަހު ނަޝީދު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި: ބޮޑު މައުޟޫ އަކީ ނިޒާމީ ވޯޓް

2 weeks ago

ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ދިޔަ ނަގަން ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

ޖޭޕީގެ ރައްދު ރައީސް ނަޝީދަށް: ވަކި މީހަކު ބޭނުން ވެގެން މެނިފެސްޓޯއަކަށް ބަދަލެއް ނުގަނެވޭނެ!

2 weeks ago

ރައީސް ނަޝީދާ އެކު އެއްވެސް ކަމެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ޝައުގެއް ނެތް: އިދިކޮޅު

2 weeks ago

އެމްއާރުއެމްގެ ރައްދު ރައީސް ނަޝީދަށް: އަބަދުވެސް ތާޢީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް

2 weeks ago

ޤާސިމް މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ނަޝީދުގެ ނުސީދާ ފާޑު ކިޔުން

2 weeks ago

މާލެ އައުމަށް ހުރަހެއް ނާޅުއްވާ، އެކީގައި ސައިތައްޓެއް ބޯލަން ރައީސް ޞާލިޙް ވެސް ބޭނުންވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

އެމްޑީޕީން ނޫން އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު

2 weeks ago

ޕްރައިމަރީއަކުން ބައްޔެއް ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

ސަރުކާރުން ކޯޓްތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ރައީސް ނަޝީދު ދޮގެއް ނުކުރެއްވި!

2 weeks ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ފިޔަވައި ކޯލިޝަންގެ ދެން ހުރި ޕާޓީތަކުން ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުމަށް އެއްބަސްވި: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

ދައުވާ ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަކަށް ނޫން، ބަޔާން ނެގުމަށް ޔޫކޭއަށް އަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކުގައި އަވައްޓެރި ޤައުމުތަަކަށް ކުޑަމީސް ބަސްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާކަމީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު

2 weeks ago