ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ނަޝީދު، ސިޔާސީ ޒުވާބަކާއި އެކު އަނބުރާ ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް

މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުގެ މަތީ މަޖިލީހަށް ޝަހީމް އައްޔަންކުރުމުން ނަޝީދުގެ މަރުހަބާ

ނަޝީދު، އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ އާ މައުލޫމާތުތައް ހޯދަން އެދިއްޖެ

ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްލޭންތަކާއި މެދު އަލުން ވިސްނަންޖެހޭ: ނަޝީދު

މުއިއްޒު ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރި މީހުން މިހާރު އަރިހުގައި ނެތް: ނަޝީދު

ސީވީއެފް ގައުމެއް އައިއެމްއެފްގެ ޕްރޮގްރާމަކަަށް ދާން ނުޖެހޭނެ: ނަޝީދު

ސައިފު ވިދާޅުވަނީ އޭނާ އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ “ހިޔަންޏެއް” ނޫން ކަމަށް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިޔާސީ މަސައްކަތާ ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެންފި

މަޖިލިހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ނަޝީދު

ރައީީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް

އިންޑިއާ ސިފައިން ފަސްގަނޑުން ފައިބަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރަން: ރައީސް ނަޝީދު

ދައުވާ އުފުލަންވީ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމްގެ މައްޗަށްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ

ހުވާކުރެއްވުމުގެ ޖަލްސާ ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީން ރޭވި ރޭވުން ފެއިލްވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދުގެ ދުސްތޫރީ މައްސަލައަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ތަދައްޚުލްވަނީ

ރައީީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ، މުޢިއްޒު ވަކި ޤައުމަކަށް ޚާއްސަ ގާތް ކަމެއް ނުބާއްވަވާނެ ކަމަށް

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތުމުން އެންމެ ރީތިގޮތަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުން: އެމްޑީޕީ

ނަޝީދު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ އަވަސް ކުރަން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ގޮވައިލައްވައިފި