ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެން ކުރެވޭނީ ބައްދަލުވީމަ: ރައީސް ނަޝީދު 

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް މަޖިލީހުގެ މައިނޯރިޓީ ޕާޓީކަން ގެއްލި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ލިބިއްޖެ

މިއަދުވެސް ގިނަ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވޭ, މިކަމުގައި ރައީސް ޞާލިޙްގެ އަތެއް ވޭ: ރައީސް ނަޝީދު 

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ޤަރާރަށް މާދަމާ ބަހުސް ކުރާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގު ކުރައްވައިފި

ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރަން ބޭނުމެއްނުވޭ: ރައީސް ޔާމީން

ޝަރުޠަކާއި ނުލައިވިޔަސް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަކި ގޮތެއް އަވަހަށް ނިންމަން އެބަޖެހޭ: ރައީސް ނަޝީދު

ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަށް، ރައީީސް ނަޝީދު ރައީީސް ޔާމީނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު 

ރައީސް ޞާލިޙަށް ލިބެން އިނީ 29 އިންސައްތަ, އިތުރު 7 އިންސައްތަ ލިބުނީ ކައިޒީން އައުމުން: ރައީސް ނަޝީދު 

ކުރިން އެމްޑީޕީ ދެބައިވިޔަސް އެ އަލުން "ގްލޫ" ކޮށްލުމަށް ޖާބިރު އެދުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެކަން ވާން ނެތްކަމަށް

 އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ނެގީމައިވެސް ޖެއްސުން ކުރަން ފެށީމާ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަ އިތުބާރެއް ނެތް: ޝަރީފް

އެމްޑީޕީގެ އެތައް މެންބަރުންނެއް ޕީޕީއެމަށް ބަދަލުވުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެއް: ރައީސް ނަޝީދު

ކޯލިޝަން ހެދުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަން ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވަން ނިންމައިފި

ބިލެތްދޫ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނީ ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑިޕީ ފަޅިއަށް އެރިޔަސް ވޯޓު ދޭނީ ޕީޕީއެމްއަށް ކަމަށް

އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ސޮއިތައް އަނބުރާ ގެންދިޔުމުން ރައީސް ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

Breaking News

ރައީސް ނަޝީދާ އީވާގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ އަނބުރާ ގެންދަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި