ޚަބަރު

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ކުށުގައި 18 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
ކުށް ސާބިތުވި ޒާހިން

ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު 18 އަހަރާއި ހަ މަހަށް ޖަލަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވަނީ ތ.ގުރައިދޫ / މިޔަވާލި، ހުސައިން ޒާހިނުގެ މައްޗަށެވެ.

އިތުރުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް، އެކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި ޒަހީނު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް މި މަހުގެ 15 ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލި ތިން ދައުވާވެސް ވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ.

އެ ދައުވަތަތަކީ ކުޑަކުއްޖަކު އިތުބާރުކުރަންޖެހޭ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެ ކުޑަކުއްޖާއާއެކު ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ކުޑަކުއްޖަކަށް އެމީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުމެއްގެ ބޭރުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ފެންނާނެ ގޮތަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަނެއް ހާމަކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ނުވަ ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން 15 އަހަރުގެ ހުކުމެއް ކޮށްފައިވާއިރު، 22 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގެ ދަށުން ތިން އަހަރުގެ އިތުރުން އެ މައްދާގެ ބ ގެ ދަށުން އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

Ads by PNC
  1. ޑހިވެހި ރަޔިތަ

    ޚިތހަމެހ ވަރަކަހ ހުކުނ ކުރިޔަސ ތހިަހމަލަަި ބަަަވއރިނ ކޮނބަޔކުކަނ ނުބެލެޔ ނަމަހ ސަދުމަ ދިވެހި ރަަޖެެ ބަދަލު ކުރެ…