ޚަބަރު ވިޔަފާރި

ބޭންކުތަކަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ އަދަދު މި އަހަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެފި

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)އިން ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ދޫކުރާ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު އިމާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by MWSC

އިމާދު މިއަދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޝަރީފް ވަނީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ބޭންކުން ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން އަންނަ އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން، ކުރިން 25 ޕަސަންޓަށް ޑޮލަރު ދޭކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 10 ޕަސަންޓަށް ދަށްކޮށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން އިމާދު ވިދާޅުވީ، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކުރާ ޑޮލަރުގެ ޕަސަންޓަށް ބަދަލު އައުމަކީ ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. ބޭންކުތަކަށް ދޭ ޑޮލަރު މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެނޫން ބަދަލެއް ގެނެސްފައިނުވާނެ ކަމަށް އިމާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!