ޚަބަރު

ފޭސް ތިނަކުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިފި

ފައިނާ ފާއިޒް ، ދެން އޮންލައިން

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި ކަމަށް ހައުސިންގް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ބުނެފި އެވެ.

Ads by MWSC

އެޗްޑީސީން ބުނީ އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 15 ހެކްޓަރުގެ ބިން މިހާރު ހިއްކާ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.  އެޗްޑީސީން ބުނީ މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ބައި ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ބައިގައި އެކުލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ދިހަ ހެކްޓަރު ހިމެނޭ ކަމަށާއި މިހާރު ދެވަނަ ބައިން ނިންމާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފަސް ހެކްޓަރު ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އެޗްޑީސީން އިތުރަށް ބުނީ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން  63 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީ ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައިވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މަޝްރޫއު މަޑުޖެހުމަކަށް އައީ އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނުލިބިގެންކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޗްޑީސީއިން އިތުރަށް ވަނީ ބިން ހިއްކަމުންދާ ސަރަހައްދުގެ ސައިޓް ބީ ގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގައި ދިނުމަށް އެދިފަ އެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން ނަގާ އުޅަނދުތައް އެ ސަރަހައްދުން ބޭރުގައި އެޅުމުގެ ފުރުސަތު އުޅަނދުގެ ވެރިންނަށް ފޯރުކޮއްދީފައިވާނެ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!