އާބަންކޯ

އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ، ޗައިލްޑްކެއާ ސްޕޭސް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ފޭސް 3 ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ހިއްކުމަށް ފަޅުތެރޭން ނުނަގާ ހުރި އުޅަނދުތައް ނަގަން ފަށައިފި

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކަށް ޑައުންޕޭމެންޓް %15 ދެއްކުމުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ: އާބަންކޯ

ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކުގެ ތަޅުދަނޑި މާދަމާ ހަވާލުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގެ 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅުތެރެ ހިއްކަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 10 ބުރިޔަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ފުޅަނދުތައް ދައްކާލުން މިއަދު ހަވީރު 4:30ގައި ސެންޓްރަލް ޕާރކްގައި

މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް މިރޭ އޮންނާނެ!

Breaking News

ފްލޫގެ ސަބަބުން މިނިވަން އުފާ ކާނިވާ ފަސްކޮށްފި

މިނިވަން އުފާ ކާނިވަލް 2023: މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ކުލަ ގަދަ ކާނިވާ މާދަމާ ފަށަނީ

އާބަންކޯއިން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއް ގައި ތަރައްޤީކުރި ހިޔާ ޕާކު މިއަދު ހުޅުވައިފި

އަރބަންކޯގެ 6ވަނަ "އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް" އިފްތިތާޙްކޮށްފި

ސަމާލުވޭ!އަރބަންކޯގެ ފަރާތުން "ބިންވެރިޔާ ސްކީމް"ގެ ލިސްޓާއި ބެހޭ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ނުކުރާނެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަތް ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހިޔާގެ އެއްކޮށްލި ދެ އެޕާޓްމަންޓު އަލުން ރާނާތީ އަތުނުލާން ނިންމައިފި

މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް އާބަންކޯއިން ހުޅުމާލެ ފޮގްކުރަނީ

ހިޔާ ސަރަހައްދުގައި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު