ޚަބަރު

ދެ ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަނީ

އަލީ ސަމާޙް ، ދެން އޮންލައިން
ޖޭއެސްސީ؛ ދެ ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި/ ފޮޓޯ: އަވަސް

ދެ ދާއިރާއަކަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ބޭނުންވާތީވެ އެ ވަޒީފާ އަށް މީހުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އިއްޔެ ސަރުކާރު ގެޒެޓްގައި ޖޭއެސްސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނުން އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދަމުން ދަނީ ހދ އަދި ގއ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށެވެ.

އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ މަހަކު 28،350 ރުފިޔާއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްއާ ފޯނު އެލަވެންސް ލިބޭނެއެވެ.

އިއުލާނުގައި ބުނީ ގއ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރަމުންގެންދާ ފަރާތަކަށްވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ހދ. ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަށް މަގާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ހދ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ކޯޓެއްގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ މެޖިސްޓްރޭޓް ނުވަތަ ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތަކަށްވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ދެ ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 25 ދުވަހުގެ 12:00 އާ ހަމައަށެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ލޫޓުވާ ސިޔާސީ ވަފާތެރި ކެހިވެރި ޗޯރުން މިވަނީ މިރާއްޖޭގައި އަދުލި އިންސާފު ޤާއިމްވިޔެނާ ނުދޭންވެގެން ޖޭއެސްސީ ކިޔާތަނެއް ހަދައިގެން އެތަނަށް ސިޔާސީ ޗޯރުންވަދެ މުޅި ޖުޑިޝަރީ ސިޔާސީ ޖަގަހަޔަކަށް ހަދާފައި، މިމީހުން ބޭނުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރެވޭގޮތަށް ، ސިޔާސީ ބޮޑު ޕާޓީން ހުކުމް ކުރާ ގޮތަށް މިއޮތީ ޖުޑިޝަރީ ބައްޓަން ވެފައި ، މިކަން ބަދަލްވާން އެބަޖެހޭ !