ޚަބަރު

މާފުށި ގޮނޑުދޮށުގައި އެހެލާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް ، ދެން އޮންލައިން
މާފުށި ގޮނޑުދޮށުގައި އޮތް ލޯންޗު ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަ ފައިޓަރެއް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ - ފިޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ކ. މާފުށި ގޮނޑުދޮށުގައި އެހެލާފައި އޮތް ލޯންޗެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނި ގޮތުގައި ލޯންޗުގައި ރޯވި ކަމުގެ ރިޕޯޓް އެ އިދާރާއަށް ލިބުނީ މިއަދު މެންދުރު 12:30 ހާއިރެވެ. މައުލޫމާތު ލިބުނުތާ 10 ވަރަކަށް މިނެޓު ތެރޭގައި އެ ރަށު ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ފަޔާ ފައިޓަރުން ވަނީ އަލިފާން ނިއްވާލައިފަ އެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ..

މި ހާދިސާގައި އެެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ލޯންޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!