ޚަބަރު ސިޔާސީ

277 ކެނޑިޑޭޓުން އަދިވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާ: އީސީ

އަޒްހާން އިބްރާޙީމް ، ދެން އޮންލައިން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނުސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި 368 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން 277 ކެނޑިޑޭޓުން އަދިވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، އީސީން ބުނެފި އެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަކީ މާދަމާ އެވެ. އީސީން ބުނީ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅީ 91 ކެނޑިޑޭޓުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕާޓީތަކުން ވާދަކުރެއްވި 56 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވި 35 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓުން ހޮވިވަޑައިނުގެންނެވި ނަމަވެސް މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ އެވެ. އީސީން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ނުވަތަ 72،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް އަންނާނެ އެވެ. މާލީ ބަޔާނުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފިކަން ފަޅާއަރައިފިނަމަވެސް މި އަދަބު ލިބޭނެ އެވެ.

މާލީ ބަޔާނާއިއެކު ކެނޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކާއި އޭގެ ބިލުތަކެވެ. ކޮންމެ މުއާމަލާތެއްވެސް ކުރަންވާނީ އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި އެމުއާމަލާތުގެ ތަފްސީލު އެނގޭނެހެން ބިލެއް އޮންނަންވާނެ އެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!