ޚަބަރު

ރަސްމީ ރިޒާވް 752 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި

މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 752 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާވްގައި ހުންނާނީ 635 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ 117 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ރަނގަޅުވެފައިވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެ، އިގްތިސާދީ ދުވެއްޔަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމުންކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ހާމަކުރެއެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 863 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާއި އިމާރަތްކުރުމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއެރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 9.6 އިންސައްތައިގައި ކަމަށްވާއިރު އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 9.3 އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!