މުނިފޫހިފިލުވުން

އަހަރުމެން އަލީ ރަމީޒާ ނުކިޔަން، އޭނަ ވެސް އަހަރުމެންނަކާ ނުކިޔާ! ދެން އެހެންމީހުން ކިޔަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ: ސިމްބޮލިކް

މަރްޔަމް ވަޙީދާ

ރާއްޖޭގެ މިޔުޒިކީ ދާއިރާއަށް ބަލާލާއިރު މިދުވަސްކޮޅު އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެމުން އަންނަ އެއް ވާހަކައަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒުގެ ލަވަތަކާއި، މިހާރު ކުރިއަރަމުން އަންނަ "ސިމްބޮލިކް ރެކޯޑްސް"ގެ ވާދަވެރިކަމަށް ބުނެ ދެކެވެމުން އަންނަ ވާހަކަތަކެވެ.

މިފަދަ ތުހުމަތުތަކަކާއެކު ފެތުރެމުންދިޔަ އެއް އަޑަކީ ލަވަ އަަޑުއަހާލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގެންގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމުގައިވާ "ލަވަފޮށިން" އަލީ ރަމީޒު ބަލިކޮށް، ސިމްބޮލިކްގެ "މާރޯކާ" އަލްބަމާއެކު ރެޕް އާޓިސްޓު "މާޓު" ކުރި ހޯދިކަމާއި، ނަމަވެސް ކުރި ހޯދީ މަކަރު ހަދައިގެން ކަމުގެ އަޑުތަކެކެވެ.

އޮންލައިން ނޫހަކުން އެފަދަ ޚަބަރެއް ލިޔެފައިވުމުން، "ލަވަފޮށިން" ވެސް ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެ ، ސިމްބޮލިކާ ބެހޭގޮތުން އެފަދަ މައްސަލައެއް ޖެހިފައި ނުވާކަން ސާފު ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް އެއްބަޔަކު ހުއްޓާނުލާ ދައްކަމުން ގެންދާ އެއްވާހަކައަކީ އަލީ ރަމީޒާއި ވާދަ ޖެހުމަށް ހިޕްހޮޕް އާއި ރެޕް ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ސިމްބޮލިކުން މަސައްކަތް ކުރާ ވާހަކައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން "ދެން" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސިމްބޮލިކް ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު އާދަމް (އޭޑީ) ބުނީ، މިޔުޒިކީ ދާއިރާގައި ސިމްބޮލިކުގެ އަމާޒަކީ އަބަދު ވެސް އަމިއްލަވަންތަކަން އުފެއްދުން ކަމަށާއި އެމީހުންނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކާއި ވާދައަށް އުޅޭ ބައެއް ނޫން ކަމުގައެވެ.

"އަލީ ރަމީޒާއި ކިޔާއިރު، ހަގީގަތުގައި އެއީ މުޅިން އެހެން ޖެނެރޭޝަނެއް ދޯ. އަހަރުމެން ނުކިޔަން އަލީ ރަމީޒޭ ކިޔާފައެއް، އޭނަ ވެސް އަހަރުމެންނޭ ކިޔާފައެއް ނުކިޔާ. ދެން އެހެން މީހުން މިހެން ކިޔަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ" އޭޑީ ބުންޏެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭޑީ ބުނީ ސިމްބޮލިކްގެ އަމާޒަކީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވާ މޮޅެތި އާޓިސްޓުން ނެރުން ކަމުގައެވެ.

"ސިމްބޮލިކަށް މިވީ ހަ އަހަރުގައި، މިތާ މިއުޅޭ މީހުންނަކީ މާބައިވަރު ލާރިތަކެއް ލިބޭތީ ބައިވަރު ލާރިތަކަކަށް އުޅޭބައެއް ނޫން. ހަމަ މިތަނަށް ޖެހިފައި ހުރި ލޯތްބަކުން އުޅޭ މީހުން. އަހަރުމެން އެއްވެސް ބަޔަކާއި ވާދަ ނުޖަހަން. ބޭނުންވަނީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން" އޭޑީ ބުންޏެވެ.

އަލީ ރަމީޒު ލަވަކިޔުން ހުއްޓާލިތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ދުވަސް ކޮޅުކޮޅުން ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އޭނާގެ "ރެކޯޑު ބިންދާލި" ކަަމަށް ބުނެ ވާދަކުރަމުން އަންނަ ވާހަކައަކީ އާވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އަލީ ރަމީޒު ކުރިން ކިޔާފައި ހުރި ލަވަތައް އަޑު ނޭހުމަށާއި އެލަވަތައް ނުޖެހުމަށް ޚުދު އޭނާ ވެސް ވަނީ އާދޭހާއެކު ބުނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ވެސް ބަޔަކު އަބަދު ވެސް އަންނަނީ އޭނާއާއި މިޔުޒިކީ އެހެން ފަންނާނަކާ ގުޅުވާ ކިޔަމުންނެވެ.

އަމިއްލަ ރާގުތަކަކަށް އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް އުފައްދާ ސިމްބޮލިކުން ސަޕްރައިޒަކަށް "ކޯވަރެއް" ގެނެސް ދިނުމަށް މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

  1. އަލިކޮޔެ

    އަލީ ރަމީޒު ވަރެއްނުވާނެ… ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި އޭނަގެ ވާހަކަ ނުދައްކަމާ ހިނގާ. އޭނަގެ ވެސް އެދުމެއްވީމަ…

  2. ޙަސަނު

    މިދިވެހި ރާއްޖެއަކަށް ދެނެއް ހިއެއްނުވޭ އަލީ ރަމީޒްވަރުގެ ލަވައިގެ ފަންނާނެއް އަންނާހެނެއް. އެއީ އޭރުވެސެް އަދި މިހާރުވެސް އަހަރެންގެ ފޭވަރައިޓް…
    އެކަމު އަލީ ރަމީޒްއާ ލަވަޔާ ނާޅުވަމާ، ްއޭނާގެވެްސްސސސސސސސސސސސސވހޖޖޖޖޖޖޖޖޖޖޖޖ އެދުމުގެ މަތ