ލައިފްސްޓައިލް

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކިޔަވާކުދިން ޣައްޒާގެ ކިޔަވާކުދިންގެ ފަރާތުން ނަމޫނާ ލިބިގަންނަން ޖެހޭ!

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އާލަމީ ވަބާ ކަމުގައިވާ ކޮވިޑު-19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެތައް ބަޔަކަށް މިވަނީ އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. ތަޢުލީމީ ގޮތުންނާއި ސިއްހީގޮތުން އަދި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް މިދަނީ ނުހަނު ބޮޑެތި ގެއްލުން ތަކެއް ލިބެމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. ހަމަ ކުރިން ދެންނެވި ފަދައިން އެކި ކަންކަމުގައި އަދު އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެކި ކަހަލަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކޮށްލާނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިން ސުކޫލަށް ދާން ނުޖެހުމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ވެސް ރަށެއްގައި ބޯހަމަ ޖެއްސުމަށް ޓަކައި ދިގު "ވެކޭ" އެއްގައެވެ.

ދަރިންގެ ތަޢުލީމާއި މެދު މިއަދު ވިސްނާލާ މައިންބަފައިން މަދެވެ. މިއީ ހަގީގަތެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ މިއަދު އޮންލައިން ކުލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާދަމާ ޒުވާނުންނަށް ވާން ތިބި އަދުގެ ޅަދަރިން، އެހެނީ އަދުގެ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަމުން އަންނަ ޅަ ކުދިން، ކެމެރާ ނިއްވާލުމަށް ފަހުގައި ނިދާކަށް ނޯންނާނެއެވެ. އަދި އެކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެކުދިން ކުލާސް ގަޑީގައި ކުރަނީ ކީއްތޯ ގާތުން ބަލާނެކަން ގައިމެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަންވީ ފަލަސްތީނުގައި، ހާލުގައި ޖެހި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ނިކަމެތި މުސްލިމުންނަށެވެ. ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ބަނޑުހައިކަންމަތީ ތަހައްމަލް ކުރަމުން އެ ގެންދަނީ ހިތްވަރުކޮށް، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. މިއަދުވެސް އެ ބިރުވެރި އަދި ނިކަމެތި ޙާލުގައިވީ ހިނދު އެގައުމުގެ ދަރިން އެދަނީ ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ޖާނުން ފިދާ ވަމުންނެވެ. އެމީހުން ހަމަޖެހިލަން ދާނެ ރަށެއް ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ގިނަ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

އެޙާލުގައި ވެސް ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށް އެކުދިން ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ނިކަން ދެކެބަލާށެވެ. ކުދިކުދި ވެފައިވާ ގެގަނޑު ތެރޭގައި ބިރުވެރިކަން ވެރިވެފައިވާ ޙާލުވެސް ޢިލްމު އުނގެނުމަށް އޮތް ޝައުގުވެރިކަމަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ ރާއްޖޭން ވެސް ދެކެން ބޭނުންވާ ރީތި މަންޒަރެވެ. ޣާޒާއަކީ ދެން ބޮން އަޅާނީ ކޮންތާކަށް އަދި ކޮން އިރަކުން ކަމެއް ވެސް އެނގިފައިނުވާ ތަނެކެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ އަމާން އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލެއް ލިބިގެންވާ ބިމެކެވެ. މި ތަނުގައި އޮތީ ކޮން ބިރުވެރިކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ މިތަނުގައި ބަނޑުހައި ހޫނުކަން މަތީގައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ތަޢުލީމު އުނގެނުމަށްޓަކައި ތަޅާލެވިފައިވާ ގެތަކެއްގެ ތެރެއަށް ވަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭސީކޮށްފައި ވާ ރީތި ކޮޓަރިތަކުގައި އަރާމު ގޮނޑިއެއްގައި އިނދެ، މަންމަ ލައްވާ މީރު ކާއެއްޗެއް ހަދައިގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އޮތަސް ޣައްޒާގައި ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް މީގެން ޒައްރެއްގެ މިންވަރު ވެސް ލިބިފައި އެއް ނުވެއެވެ. މިކަންކަން އަހަރެމެންގެ ދަރިންނަށް ވިސްނައިދީ މިފަދަ ކަންކަަމުން ފިލާވަޅު ދަސްކޮށްދިނުމަކީ ކޮންމެ މައެއްގެ އަދި ބަފައެއްގެ ވެސް ވާޖިބެކެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!