ޚަބަރު

ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ފީވަކު ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ށ. ފީވަކު ފުލުހުން އެރަށުގައި ހުރި ފިހާރަތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 22 ވަނަ ދުވަހު މި ޕްރޮގުރާމު ހިންގާފައިވާއިރު، ވިޔަފާރިވެރިން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަމާއި، ފިހާރަތަކުގެ ސަލާމަތީ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ފީވަކު ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

އެގޮތުން ބިދޭސީންނަށް ލޭންދޭންނަށް ދޫކުރާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ހުއްޓައި، އެމީހުން ފުރައިގެން ދާއިރު ވެސް އެފައިސާ ނުދައްކާ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާތީ ބިދޭސީންނަށް ލޭންދޭންނަށް ތަކެތި ދޫކުރުމުގައި ވަކި ވަރަކަށް ދޫކުރުމަށާއި، މަކަރާއި ހީލަތުން ރީލޯޑު އަދި ރާސްޓަސް ހޯދާ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، އެފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލު ވުމަށް ވެސް ފީވަކު ފުލުހުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

އަދި ފިހާރަތަކުގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުމުގެ މުހިންމު ކަން ވެސް ވަނީ މި ޕްރޮގުރާމުގައި ކިޔައިދެއްވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!