ޚަބަރު

ތުޅާދޫގައި އެޅި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ލިބޭ މީހުން ހޮވައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ގައި އެޅި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓު ލިބޭ މީހުން ހޮވައިފިއެވެ.

ތުޅާދޫއިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަށް ހޮވާފައި ވަނީ އިއްޔެ، ގުރުއަތުން ހޮވައިގެންނެވެ.

ހައުސިންގ ޔުނިޓު ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން ބާއްވާފައިވަނީ އިއްޔެ ތުޅާދޫ ކައުންސިލުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

ތުޅާދޫގައި އެޅި މި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން ފަސް ޔުނިޓު ޚާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ބޮޑަށް އިސްކަން ދީފައިވަނީ ތުޅާދޫ ގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ. ބާކީ 45 ޔުނިޓު ދީފައި ވަނީ ތުޅާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި 19،000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި 20 އަހަރު ވަންދެން މަހަކު 2،500 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އިއްޔެ ދޫކުރި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު އެރަށުގައި އަޅަން ނިންމި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން އެއް ބައެވެ. އަނެއް 50 ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އަދި ކުރަމުންދާ ނުދާކަން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!