ޚަބަރު

މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މަޖިލީހަށް ވައްްދަނީ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމަށް އިދިކޮޅު ކޯޯލިޝަން ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީއިން އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ސަފާރީ އެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ އިމްރާން، އެއީ އާއްމު ތަނެއްގައި ހިނގާފާނެފަދަ ކުޑަ ކަމެއް ކަމަށާއި ރޭޕް އެއްކަމަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ރޭ ގައި ގެނެސްދިން "އަހާށޭ ބުނާނަން" ޕްރޮގްރާމުގައި ވިދާޅުވެފައިވުމުން، ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން އެމަނިކުފާނަށް ވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ.

އެމައްސަލައިގައި ހަޤީގަތުގައި ހިނގާފައި ވަނީ އާންމު ތަނެއްގައި މީހަކު ކޮށްފާނެ ފަދަ ކުޑަ ކަމެއްކަމަށާއި އެއީ ރޭޕް ކުރުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި މީޑިއާ އާއި އާންމުގެ ތެރޭގައި ދެކެވެނީ ހަޤީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަށް އަމާޒުވަމުން ދާއިރު ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވެސް ގޮވާލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އެމަނިކުފާނު ކުށްވެރި ކުރެއްވީ މީޑިއާއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާގައި ފަތުރާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް އޮޅޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!