ޚަބަރު

ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ!

ލ.ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން (ޖޭއެސްސީ) ނިންމައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުނެފައި ވަނީ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި، ގަމު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު ޢަބްދުލްފައްތާޙް ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ހަމައެހެންމެ ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވަނީ، މިގޮތަށް ނިންމީ، މައްސަލަ ބެލުމަށް މައްސަލަ ބެލުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާ ކޮމެޓީން، ނިންމާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 75 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، އެމައްސަލަ ބަލާ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ތަހުގީގުކުރާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!