ލައިފްސްޓައިލް

ދޮންކޭލުން ފޯނު ޗާޖު ކުރެވޭކަން އެނގޭތަ؟

މުޙައްމަދު ޝިފާއު

ދަތުރު ދާއިރުގައި ފޯނުގެ ޗާޖަރު ނުލާ ދެވުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ޗާޖަރު ހިފައިގެން ދިޔަކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ކަރަންޓު ނެތުމުން ޗާޖު ނުކުރެވޭ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެހެން ނަމަަވެސް ފޯނު ޗާޖުކުރަން ކަރަންޓު ނެތަސް ޗާޖު ކުރެވިދާނެއެވެ.

ސުވާލަކީ ދޮންކޭލުން ފޯނު ޗާޖު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިހެން ކަންތައް ކޮށްލާށެވެ. ޔޫއެސްބީ ވާގަނޑު ނެގުމަށްފަހު ވާގަނޑުގެ ފޯނަށް ޖަހާކޮޅު ހަމަ ފޯނަށް ޖަހާށެވެ. އަދި ކަރަންޓަށް ޖަހަން ބޭނުންވާ ކޮޅު ދޮންކެޔޮ ތެރެއަށް ހަރާލާށެވެ.

އިސާހިތަކު ފޯނު ޗާޖުވާން ފަށާނެއެވެ. ކަރަންޓުން ޗާޖުވާ ބާރުމިނުގައި ފޯނު ޗާޖު ނުވެދާނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޗާޖުވާނެއެވެ. ކަރަންޓު ނެތްތާނގައި އެގޮތަށް ފޯނު ޗާޖު ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ގަބޫލުނުކުރެވެނީތޯއެވެ؟ މިއީ ސައިންޓިސްޓުން ވެސް ވާކަމަށް ސާބިތު ކޮށްފައިވާ ކަމެކެވެ. މިވަރުންވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނަމަ އަމިއްލައަށް ތަސައްވަރު ކޮށްލުން ކިހިނެއްވާނެތޯއެވެ؟ މިގޮތަށް ޗާޖުވާނަމަ އެއީ މުސްތަޤުބަލުގައި ވަރަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ.

 

  1. ތުއްތު

    ތިގޮތަށް ޗާޖްވާނެ

  2. ހުސްދޮގު

  3. މުމްތާޒްބޭ

    އަމިއްލަޔަށް ތަސައްވުރ ކޮށްލާށޭ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!