ބޭރު ދުނިޔެ

ޝަރީޢަތުން ސާބިތު ނުވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ހައްދުޖެހުން ނުހިމެނުމަށް ސަޢުދީ އަރަބިޔާއިން ނިންމައިފި

ދެން އެމްވީ

ހުޅަނގުގެ ފާޑުކިއުމަކަށް ބެލުމެއްނެތި، މަރަށް މަރުހިފުން ފަދަ އިސްލާމީ ހުކުމްތައް ޤާއިމް ކުރަމުން އަންނަ ސަޢުދީ އަރަބިޔާގައި، ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘްގައި ބަޔާން ކޮށްފައި ނުވާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ހައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހާމަކުރިގޮތުގައި މިއީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އެއް ހަމައަކަށް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ކަމެކެވެ.

އެމްނެސްޓީ އިންޓަރނޭޝަލްގެ ފާޑު ކިއުން ތަކާއި އެކުވެސް ސައުދީ އަރަބިޔާގައި މިދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް 184 މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދެވުނެވެ. އިސްލާމީ ޝަރިޢަތާއި ޚިލާފު ނުވާ ކަންކަމުގައި ސައުދީ އަރަބިޔާ އަންނަނީ ބޮޑެތި ދޫތަކެއްދީ ކަންކަން ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. ކުރިން ފުރައްސާރަކުރުން އަދި އާންމު ތަންތަނުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން ފަދަ ކުށްތަކަށް ދެވޭ އަދަބު ކަމުގައިވާ ހައްދުޖެހުން ހުއްޓާލުމުން އެފަދަ ކުށްތަކަށް އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި، ޖަލު ހުކުމް އަދި ޖޫރިމަނާގެ އިތުރުން މުޖްތަމަޢުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުން އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ބާރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މި ބަދަލުތައް މިއައީ، ސައުދީ އަރަބިޔާއިން ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުނާއި މެދު ޢަމަލު ކުރާ ގޮތަށް ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ފާޑުކިޔުން އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ޝާހީ އާއިލާއަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ސަބަބުން ޖަލަށް ލެވިފައިވަނިކޮށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވި، އެގައުމު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޢަބްދުﷲ އަލްހާމިދްގެ މަރު ހިމެނެއެވެ.

ޞިއްޙީ ފަރުވާ ލަސްވެގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ މަރުވެގެން ދިއުމަކީ އިހްމާލަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިޔާތަކުން ސިފަކުރިއެވެ.

ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ސައުދީ އަރަބިޔާގައި ދެވުނު އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، ހައްދު ޖެހުމުގެ އަދަބު ދެވުނީ 2014 ވަނަ އަހަރު، އެގައުމުގެ ބްލޮގަރ އެއް ކަމަށްވާ ރާއިފް ބަދަވީ އަށެވެ. އޭނާ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރިކަމުގެ ކުށުގައި 1000 އެތިފަހަރުން އޭނާ ތައުޒީރު ކުރެވުނެވެ. ޖެހިގެން އައި އަހަރު އޭނާއަށް ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓުން އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅޭ އިނާމް ލިބިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!