ޚަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުﷲ ފަޔާޒުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފިއެވެ.

ފަޔާޒް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތައް އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާތީ އެކަމާ ގުޅިގެންނެވެ.  އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ 01 އޮކްޓޯބަރުގައި އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

ފަޔާޒް އާއި މެދު ބެލީ ކޮންކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ކަމެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވެސް އަދި ފަޔާޒް ވެސް ހާމަކުރައްވާފައި ނުވާ އިރު ފަޔާޒް ސަސްޕެންޝަން އުވާލާ އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ނެރެފައި ވަނީ ސިވިލް ސަވިސް ކޮމިޝަނުން ބެލި ބެލުމުން އޭނާގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަން އެނގުމުންނެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސްގެ މަގާމަށް ފަޔާޒު ހަމަޖެއްސީ 2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަސް ތެރޭގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!