ޚަބަރު

މުޣުނީއަށް ވެސް ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓެއް!

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓެއް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި އިއްޔެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މުޣުނީ ވިދާޅުވީ އެތަނުން އޭނާ ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފްލެޓް ގަތުމުގެ ހައްގު އޮންނަ ކަމަށެވެ.

މުޣުނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ބޯޑު މެންބަރުންނަށް  ހަ ފްލެޓް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ބައްލަވައިގަތީ ބޯޑު މެމްބަރުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފްލެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފްލެޓެއް ކަމަށެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ ފްލެޓެއް އޭނާއަށް ބައްލަވައި ގެންނެވެނީ، ސްޓެލްކޯއިން އުސޫލުތަކަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މުޣުނީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި އުސޫލަށް ބަދަލުގެނެސްފައިވަނީ ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖްމެންޓުގެ ފަރާތުންނެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވަރު ކަންތައްތަކަށް ބެލި. އެހެންނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މީހުން ކުރިމަތި ނުލާ. އެހެންވެ ކުރީގެ ބޯޑުން ހުރިހާ ޝަރުތެއް އުނިކޮށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފްލެޓް ލިބޭ ގޮތް ހެދީ. އެހެންކަމުން އަމިއްލަ ގެދޮރު ހުއްޓަސް ލިބޭ ގޮތަށް އޮތީ،" މުޣުނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!