ޚަބަރު

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްްސްގެ އެދުމުގެ މަތިން ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ޓާމިނަލް އާއި ފަޔާ ބިލްޑިން އިމާރަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ކުރާ ކަމަށެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިުވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގެ އުސޫލުުން ކަމަށް ފިނޭންސް އިން ބުންޏެވެ.

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހަދަން، އެ ރަށު ފަޅުތެރެއިން ހިއްކަން ފެށި ސަރަހައްދު ހިއްކައި ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެގޮތުން އެ މަސައްކަތް ކުރާ އެމްޓީސީސީން ވަނީ 345،500 އަކަ މީޓަރު ހިއްކާފައެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 198 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!