ޚަބަރު

ޒިންމާ އަދާނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ސަރުކާރުގެ މައްސޫލިޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ މައްސޫލިޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުބަލާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު ހުނޅަގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ފަލާހުއަށް ޖާބިރު ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރަށްރަށަށް އަރާފޭބުމުގެ ދަތިކަން ނައްތާލުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދެއްކަމަށާއި، ރަށްރަށުގައި މިހާރު ހެދިފައިވާ ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތްކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި މަސްދޯނިފަހަރުގައި ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު އެކަންވެސް ކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި، އެ ކަންކަން ދިމާވަނީ ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހަދަންޖެހޭ ގަވައިދާއި އުސޫލުތައް ފުރިހަމަނުކުރުމުންކަމަށް ދެކޭކަމަށް ޖާބިރުގެ ސިޓީގައި ވެއެވެ،

އެހެން ކަމުން އެކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ޒިންމާއަދާކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމަނާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޖާބިރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޖާބިރު ވަނީ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށް ސުވާލުކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ޝާއިރު ކުރިތާ 48 ގަޑިއިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓްކުރުން ވަނީ ބަންދުކުރެވިފައި.

ގުޅުން ހުރި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރު ކުރާ އިސްލާހު 74 ވޯޓުން ފާސްކޮށްފި!
ބަޑި ބަހައްޓައިގެންވެސް އިސްލާޙު ފާސްކުރާނަން: އަނދުން ޙުސައިން
މަޖިލީހުގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް!
މިނިސްޓަރ ނަހުލާ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުނުވާ މައްސަލައިގައި މެންބަރުން "ރަތަށް"