ދުނިޔެ

: ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން މުވައްޒަފުންގެ ޕްރައިވެޓް އޮންލައިން ޗެޓްތައް ބަލާތީ ހޫނުފެނަށް

ޕާކިސްތާނުން ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު 8.5 ޓްރިލިއަން ރުޕީސްއަށް އަރާނެކަމަށް އައި.އެމް.އެފްއަށް އަންގައިފި

ޕާކިސްތާނުގެ ރަސްމީ އިގްތިސާދުގެ 20 އިންސައްތަ އަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ވިޔަފާރި: ބިޒްނަސް ކައުންސިލް

ޗައިނާގެ ލޯނު އެހީގައި ޕޮކަރާ އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ ވަށައިގެން ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް

ވިއެޓްނާމުން ހަލުވިކަމާއެކު ސައުތު ޗައިނާ ސީ ރީފް ހަދަނީ

ޖައިޝަންކަރު، ދިއްލީގެ ޔަޝޯބޫމީ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ޖީ-20 ގެ ސަފީރުންނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ނުވަ ޓަނުގެ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ލޭންޑްސް ހިފައިގެން އިންޑިއާގެ ދެވަނަ ފްލައިޓް ނޭޕާލަށް

ޝަހީދުންގެ އަދަދު 10،000 ފަހަނައަޅައި ގޮސްފި

އިންޑިއާއިން ނޭޕާލަށް 10 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އިމަޖެންސީ ރިލީފް ސާމާނު ފޯރުކޮށްދީފި

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް އަނެއްކާވެސް ކަނޑާލައި ޣައްޒާއަށް އިތުުރު ހަމަލާތަކެއް

ޕާކިސްތާނުގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އދ އިން ގޮވާލައިފި

ފަހުރާއެކު އިސްރާއީލް އިން ބުނީ ޣައްޒާގެ 20،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް

އީރާނުން ޕާކިސްތާނުގެ ރެފިއުޖީންނަށް އިހާނަތްތެރިކޮށް ހިތިކަމުގެ ތުހުމަތު

އިންޑިއާއިން ޕިލިޕީންސްއަށް 6 ހެލިކޮޕްޓަރު ހަދިޔާ ކުރަނީ

ބައިޑެންއަކަށް ނުފިލޭނެ: އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން

އަނެއްކާވެސް އިތުރު ހަމަލާތަކެއް: ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އިތުރުން މިސްކިތެއް ހިމެނޭ!

ހޮންގްކޮންގް ދަރިވަރަކު ސިޓީގެ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓެއް ކުރި މައްސަލާގައި ދެ މަހަށް ޖަލަށް

ޗައިނާގެ ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނީޝިއޭޓިވްއިން ފިލިޕީންސް ވަކިވާން ނިންމައިފި