ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުގައި ދަނޑުވެރިން ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

ޕާކިސްތާނުން 12 މިލިޔަން ޑޮލަރު ރޯލްއޯވާ ކުރަނީ

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރޯޔަރު "ދުއްވާލި" ކަމަށް ޗައިނާ ގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފި

ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލަ ހޫނުވެ، ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ބޭރުކުރަން ފިލިޕީންސުން ގޮވާލައިފި

ހޮންގްކޮންގް ކޯޓަކުން ޤައުމީ ސަލާމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ހަގީގަތް، ނުރައްކާ އެބައޮތްތަ؟

ޓައިވާން ކަނޑުއޮޅިން އެމެރިކާ އިން ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ފިލިޕީންސް އިން ވަރުގަދައަށް ސަރަހައްދު ދިފާއު ކުރާނެ: ރައީސް

މެޓް ގާލާ 2024: ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

ވައިގެ މަގުން "ނުރައްކާތެރި" ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގައި، އޮސްޓްރޭލިއާއިން ޗައިނާ ކުށްވެރިކޮށްފި

ޓައިވާނުން އިންވެސްޓް ކުރަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ "ސްޓްރެންތްސް" ބިނާކުރުމަށް: އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް

ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއް: ޖައި ޝަންކަރު

ފިލިޕީންސްގެ އަސްކަރިއްޔާއާއެކު އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ގުޅުން ބަދަހިކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ މެދު ސީރިޔަސް ތުހުމަތުތަކެއް

އީރާނުގެ މަސްދޯންޏެއްގައި ތިބި ޕާކިސްތާނުގެ ފަޅުވެރިއަކަށް އިންޑިއާގެ ހަނގުރާމަމަތީ ބޯޓަކުން އެހީވެއްޖެ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލައި ފްލޯ ޕްރައިސް ކަނޑައަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޗައިނާ "ކޮންޓްރޯލް" ކުރުން: ރަޝިޔާ

ބައިޑެންގެ "ޒެނޯފޯބިއާ" ގެ ވާހަކަ އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ދޮގުކުރައްވައިފި