ޚަބަރު

ރައީސް ނަޝީދު ބަނގުރާ ހިއްޕެވިކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް އަމިއްލަފުޅަށް ހިއްސާ ކުރައްވައިފި

އާމިނަތު ސަަޒްރާ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަނގުރާ ހިއްޕެވިކަން އެނގޭ ލިޔުމެއް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ވަޓްސްއެޕް ގުރޫޕުގައި އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

އެގުރޫޕުގައި އެމަނިކުފާނު ހިއްސާ ކުރެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ނެތްކަން ސާބިތު ކޮށްދޭން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ދޫކުރި ލިޔުމެކެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އެ ލިޔުން ލީޓް ކޮށްލައްވައިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމުގައިވާ ގޮތުން އެ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ބަނގުރާ ހިއްޕެވުން ހުއްޓަވައިލެއްވުމުގެ ސަބަބުން އަވަހާރަފުޅުލެއްޕެވުމުގައި އެއްވެސް އުނދަގުލެއް މިހާރު އެ މަނިކުފާނަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކަމުގައިވާ ޑިޕްރެޝަންގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އަދި އެންޒައިޓީގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް އެމަނިކުފާނުގެ ނެތެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕީޓީއެސްޑީ ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް މަައްސަލައެއް ނުހުންނަ ކަމަށް ވެސް އެލިޔުމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މެއިމަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް ނަފްސާނީގޮތުން އަސަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ދިވެހި މީޑިޔާއަކުން ފެތުރި ހަބަރަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ރައީސް ނަޝީދު މި ހިއްސާ ކުރެއްވި ލިޔުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެ މަނިކުފާނަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައެވެ.

 1. ހައްހާ

 2. ާއާގަމަ

  ރާފޮދު ހިއްޕެވައިފި، ޒިނޭފުޅު ކުރައްވައިފި، ލިވާތުފުޅު ކުރައްވއިފި ހާދަހާވާ ރީތި ބަސްފުޅު ތަކެކޭދޯ ނޫސްވެރިންގެ ނަމުގައި ތިބިި ގަބުންގެ ފެންވަރު

 3. ސައިންޓިސްޓު

  އެ ލާދީނީ ކަލޭގެ ރާބޯކަން ނޭގިގެން އަހަރުމެން ނޫޅެން. ލާދީނީ ކަލޭގެ ރާ ނުބޮމޭ ބުންޏަސް ގަބޫލެއްވެސް ނުކުރާނަން. ލާދީނީ ކަލޭގެ އެއީ މާތްﷲ ހަރާމް ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއްކުރާ ދައްޖާލެއް. އެހެންވެ ލާދީނީ ކިޔަންޖެހެނީ.

 4. ޭުއުމަރު ޖަމާކު

  އަހަރެމްންނަށް އަބަދުވެސް އެނގޭ ކެނެރީގޭބުއްޅޮބެއަކީ އަބަދުވެސް ރާބޯމީހެއްކަން.

 5. ކެރަފަ ގަންޖާ

  މާކުރަންވެސް ތިކަލޭގެ އަމަލުތަކުންވެސްއެގޭ ތިކަން

 6. ތައްކާނު

  ތީނާގަގަބަގުރާބީކަމުގެ ހައްދުޖަހަންޖެހޭނެނޫ މިހެންބުނީމަދެންވާނީހަރުކަށި އެހެންވެ ކަޔަނީ ލާދީނީއޭ

 7. ޢަޖާިބެއް. ނުކުރާ ކަމެއް ހުއްޓާލަން ޖެހޭނެތަ؟

 8. ފޯއްމެޓު

  ޢޮޅުމަކުން އެހެން މީހެއްގެ ނަން ލިޔެވިފަ އޮތް ލިޔުމެކޭ އެއީ .ޑޮކަށް ނިދި ޖެހިގެން އެހެން މީހަކަށް ދޭން ލިޔެފަ އޮތް ލިޔުމެއް ކަން ނޭގެ. ޢެބޭޅާ ނުހިއްޕަވާނެ.

 9. ރައްޔިތުން

  ދިވެހިން ބަގުރަލުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބަގުރާ ބޮއި ހެދި ކުރިގެ ރައީސް ނަޝީދު އެކަން ހުއްޓާލައި އިސްލާހީ މަސައްކަތް ފަށައިފި. ނަމޫނާ އަންނި

 10. ކެރަފަ ގަންޖާ

  ތިކަލޭގެބުނެއެނޫން އެމެނަކުއަބަދަކހަމަޔަކުތިބޭކަނުޖެހޭނެވާހަކަ ބޮވެންޖެހޭނެވާހަކަ