ލައިފްސްޓައިލް

ތިގެންގުޅޭ ލޯބިވެެރިޔާގެ ސަބަބުން ކިޔެވުމަށް ބުރޫއަރާތަ؟

ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. ޒަމާން މިވަނީ ބަދަލުވެފައެވެ. މައިންބަފައިން ނުވަތަ އާއިލާއިން އަހަރެމެންނަށް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއެއް ހޯދައިދިން ޒަމާން މިވަނީ މާޒީއާއެކު ވެގެން ގޮސްފައެވެ. މިޒަމާނުގައި ކުއްޖާގެ އުމުރުން 14 އަހަރު ނުވަނީސް ލޯބިވެރިއެއް ހުންނާނެއެވެ. ކިޔަވައި ނުނިމެނީސް ހޯދާނީ ކިތައް ކުދިންކަމާއި ކުދިންނަށް ކިޔައި ނަންތައް ވެސް ވިސްނާނެއެވެ. "ބިޓެއް" ނުހުންނަ މީހަކުނަމަ، އެމީހަކަށް މަލާމާތްކޮށް ބުލީ ވެސް ކުރާނެއެވެ. މިޒަމާނުގައި ގިނަ ކުދިން ދެކޭ ގޮތުގައި ބިޓުން ނެގުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް އިރު، މިހާ ހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ޅައުމުރުގައި ނުވަތަ ސުކޫލަށްދާ އުމުރުގައި ބިޓުން ނެގުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ބާއޭ؟ ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ތައުލީމް ހާސިލު ކުރާ ދުވަސްވަރަކީ، ބާޖަވެރި ކުރިމަގެއް ބިނާ ކުރުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ދުވަސްވަރެކެވެ. ނަމަވެސް އެދުވަސްވަރު ބިޓުން ނަގައިން އެކަމަށް ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އުޅުމުން ކިޔެވުމަށް އެކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރުމަކީ ވަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ތައުލީމު އުނގެނޭ ދުވަސްވަރު ބިޓުން ނަގައިގެން އުޅުމަކީ މީހާގެ މުޅި ހަޔާތަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފާނެ ކަމެކެވެ.

ކިޔަވާ ދުވަސްވަރު ބިޓުން ނަގައިގެން އުޅޭ ކުދިން ގިނައިން ވިސްނާނީ ހަމައެކަނި އެކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް އިންނާނީ ގެންގުޅޭ ބިޓާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާށެވެ. ބައެއް މީހުން ބިޓުން ނަގައިގެން ދެމީހުން ދޭތެރޭ މައްސަލަ ޖެހިގެން އެކަމާއި ހިތްދަތިވެގެން އަބަދު އެކަމާއި ވިސްނައި، ބޯ ގޮއްވަން ހަދައިގެން ކިޔެވުމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި ސުކޫލު ނިމިގެން ދަނީ ޔޫ ސެޓެއް ހިފައިގެންނެވެ. ބިޓާއި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެކަމާއި ހިތާމަ ކުރަން ހަދައިގެން ގިނައިން ޓެސްޓްތަކަށް ވެސް ދަސް ނުކުރެވެއެވެ.

ގެއްލިއްްޖެ ވަގުތަކީ އަނބުރާ ލިބޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަޔާތުގައި ރަނގަޅު ތައުލީމު އޭގެ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުގައި ލިބިގަތުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ. ވީމާ ކިޔަވާ ދުވަސްވަރު ބިޓުން ނަގައިގެން އެކަމުގައި އުޅުމަަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިގެން މޮޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން މާ ބުއްދިވެރިއެވެ. ތިގެންގުޅޭ ބިޓު މާދަންވެސް ދޫކޮށްލާފަ ގޮސްދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ލިބޭ ތައުލީމު އަބަދުވެސް ބޭނުންތެރިވާނެއެވެ.

ކިޔެވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ހޭދަކުރާ އަގުހުރި ވަގުތުތަކެކެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ވަގުތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް މުހިންމުކަން ދޭށެވެ. ހަގީގަތަށް ބަލާނަމަ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ލިބޭނެއެވެ. ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލްވެވޭނީ ތިމާ ތިމާއަށް ބެލިވަރަކުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!