ދުނިޔެ

ވޯލްޑް ކަޕަށް ވަންނަ ފާހުގައި ޓައިވާން މީހުންނަކީ ޗައިނާގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި ޖަހަން ޖެހުމުން ކަންބޮޑުވުން

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް އެންޓްރީ ވިސާގެ ގޮތުގައި  ބޭނުންކުރާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ޓައިވާންގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުން ޓައިވާނުން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފިއެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހުރިހާ ޓިކެޓް ހޯލްޑަރުން ވެސް ސަޕޯޓަރުންކަން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރާ ހައްޔާ ކާޑަށް އެޕްލައި ކުރަން ޖެހޭއިރު، އެއީ ގަތަރުގެ ވިސާގެ ގޮތުގައި ވެސް ބޭނުންކުރާ ކާޑެކެވެ.

ފުރަތަމަ ގަތަރުން ހަދައިފައިވާ އޮންލައިން ސިސްޓަމްގައި ޓައިވާންގެ ނަން ނުހިމެއެވެ. ޓައިވާނު މީހުންނަށް ދޭ ކާޑްގައި ޖަހައިފައި ވަނީ "ޗައިނާގެ ޕްރޮވިންސް ޓައިވާން"އެވެ. ނަމަވެސް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން ފަހުންވަނީ އެނަން ހަމައެކަނި ޓައިވާނަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ޓައިޕޭގެ ސަރުކާރުގެ ތައުރީފް ގަތަރަށް ލިބުނު ނަމަވެސް ގަތަރުން އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އެ ނަން "ޗައިނީޒް ޓައިޕޭ"ގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިއީ އޮލިންޕިކްސް ފަދަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް މި ނަން ބޭނުން ކުރާ ގޮތެވެ.

މިގޮތަށް ނަން ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގަތަރު ސަރުކާރުން "އެއް ޗައިނާ" ގެ އުސޫލަށް ތަބާވުމާ ގުޅިގެން އެކަން ފާހަގަ ކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކުގައި އާންމުކޮށް އަމަލުކުރާ ގޮތާ އެއްގޮތަށް ކަމާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓާފައިވާތީ ޝުކުރުވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ގަތަރުން އަމަލު ކުރި ގޮތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފައެވެ. ޓައިވާނުގެ ސަރުކާރުން ވިދާޅުވީ ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ވަންނަން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކުރިއަށް ދާނީ މި އަހަރު ނޮވެމްބަރު 21 ން ޑިސެމްބަރު 18 އަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!