ޚަބަރު

ޕްރައިވެޓް ކްލިނިކްތަކުގެ އަގުތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުން، ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ އުސޫލެއް ނެތް: އާސަންދަ

ޢާއިޝަތު އަރީނާ

އަމިއްލަ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި ރިވިއުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަފީގް މިހެން ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކަށް އަގުގެ ބޮޑުބައެއް ހޭދަކުރާއިރު ހިދުމަތް އަވަސް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޮޑުއަގުގައި ހިދުމަތް ހޯދުން މަޖުބޫރުވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަޖީލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރުމުންނެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އަދިވެސް އާސަންދަ ސްކީމަކީ އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް އޮތް ސްކީމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މިކަން އިސްލާޙުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތައްވެސް ހުރިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މަރިޔަމް ޝަފީޤް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ކުރާ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް، އާސަންދައިގެ ވީހާވެސް ބޮޑު ކަވަރޭޖެއް ހޯދައިދިނުމަށް 2019އިން ފެށިގެން އެހޮސްޕިޓަލްތަކާއެކު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ.

އަލަށް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްވަމުންއަންނަ އެކިއެކި ސިއްޙީ ޚިދުމަތާއި އޮޕަރޭޝަންތައް އާސަންދައިގެ ދަށުން ކަވަރުކުރުމަށް އިތުރު 90 ޕެކޭޖް، އޭޑީކޭއާއި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް މަރިޔަމް ޝަފީގު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެތެރޭގައި ކަށީގެ އެކި އޮޕަރޭޝަންތައް ހިމެނެއެވެ.

މަރިޔަމް ޝަފީޤް އެންމެބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަކީ، އަމިއްލަ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އަގުތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި ރިވިއުކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމެވެ. އަދި އަގުތައް ބޮޑުކުރާ އުސޫލު ބެލޭނެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއް ނެތުމެވެ.

"ރާއްޖެއަކު ނެތް އުސޫލެއް އަގުތައް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭ. ބޭނުންވަރަށް ކްލިނިކްތަކުން އަގުތައް ބޮޑުކުރަމުންދޭ. އެންމެ ފުރަތަމަ އާސަންދަ އުސޫލު އެކުލަވާލީ އޭރުގެ އަގުތަކަށް ބަލައިގެން. އޭރުގެ މާކެޓްގައި ހުރި އަގުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް. މިހާރު އަގުތައް ޑަބަލް ވެއްޖެ." އާސަންދައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!