ޚަބަރު

މޫސުން ތަންދޭ ނަމަ އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި

ޚާޝީޔާ މުޙައްމަދު ، ދެން އޮންލައިން
ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރި އީދު ނަމާދެއް--

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ނަމާދު އޮންނާނީ ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

Ads by MWSC

އެގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ޖަމާޢަތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލެ މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް، ހުޅުމާލެ ސްޓޭޑިއަމްގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ ބޯޅަދަނޑުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރަން ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް، މޫސުން ތަން ނުދޭ ނަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ މިސްކިތްތަކުގައި ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބޮޑު ޖަމާއަތަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު މި ކަންކަަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެދިފައެވެ.

  • ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ގެއިން ވުޟޫކޮށްގެން އައުން.
  • އަމިއްލަ މުސައްލައެއް ގެންނެވުން.
  • އަމިއްލަ ފެންފުޅިއެއް ގެންނެވުން.
  • ފައިވާންލާނެ ކުޑަ ދަބަހެއް ނުވަތަ ކޮތަޅެއް ގެނައުން ( ދަބަސް/ކޮތަޅު ޕްލާސްޓިކް އެއްޗަކަށް ނުވުން).

މިއަހަރުގެ އީދު ދުވަހަކީ ޖުލައި ނުވައެއްވާ ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!