ލައިފްސްޓައިލް

ދެން ރެސިޕީ: އެގް އެންޑް ޗީޒް ސޭންޑްވިޗް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޕާން

Ads by Sosun Fihaara

1 މަސްދަޅު

2 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ސައި ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް

1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް

2/1 ސައިސަމުސާ ގިތެޔޮމިރުސް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

3 ސައި ސަމުސާ މަޔޮނައިސް

6 ބިސް ( ކައްކާފައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

2 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް

ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް

ބަޓަރ ކޮޅެއް

20 ފޮތި ސްލައިސް ޗީޒް

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

ތައްޓަކަށް ކޮށާފައި ހުރި ފިޔާކޮޅު އަޅާ ލުނބޯހުތް ޖަހައިގެން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. އެއަށްފަހު މިރުސް، މަސް، އަސޭމިރުސް، ތެޅިމިރުސް، މަޔޮނައިސް އަދި ރަހަލާވަރު ލޮނުކޮޅެއް އަޅައި، ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ކައްކާ ކޮށާފައި ހުރި ބިސްކޮޅުއަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ޕާން ފޮތިތަކުގައި ބާޓާރ ހާކައިލާށެވެ. އަދި އެއްފޮތި މައްޗަށް މޮޑުނު މަސްގަޑުން މަސްކޮޅެއް އަޅައި، ސަމުސަލަކުން ރަނގަޅަށް އެއްވަރުކޮށްލުމަށްފަހު މަތީގައި ސްލައިޑް ޗީސް ފޮތި ބާއްވާލާފައި އަނެއް ޕާން ޕޮތިވެސް މަތީގައި ބާއްވާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު ވިރެންދެން ދެފުށް ކުޑަކޮށް ޗޮކްލެޓް ކުލަ އަރަންދެން ފިހެލާލާށެވެ. ނުވަތަ ހޫނު ކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް ފިހެވުމުން ސޭންޑްވިޗް ގޮތަށް ޕާންފޮތި ކަފާލާށެވެ.

Ads by Ooredoo

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!