ލައިފްސްޓައިލް

ދެން ރެސިޕީ: ނޯ ބޭކް ޗޮކްލެޓް ކޭޭކް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ބޭނުންވާ ތަކެތި

Ads by STELCO

100 ގ އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ( ކްރީމް ކޮޅު ނަގާފަ)

50 ގ ބަޓަރ

500 މލ ކިރު

250 މލ ވިޕިން ކްރީމް

300 ގ ޗޮކްލެޓް

100 ގ ހަކުރު

15 ގ ޖެލެޓިން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބިސްކޯދު ކޮޅު ބްލެންޑާއިން ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. ދެން ބަޓާކޮޅު ދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ބިސްކޯދުކޮޅާ އެއްކޮށްލާ ޓްރޭއެއްގައި ރީތިކޮށް ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ކޭކު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކިރާ، ވިޕިން ކްރީމް އަދި ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓްކޮޅު ވިރެންދެން މަޑު ގިނީގައި ހާކާލާށެވެ. ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށް ވިރުމުން ޖެލެޓިން ކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އުދުންމަތިން ބަލާ މިކްޗަރ ޓްރޭތެރެއަށްއަޅާ ހިހޫވުމުން ފްރިޖްގައި 6-12 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސާރވް ކުރާށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!