ލައިފްސްޓައިލް

ދެން ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ފަޖް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން
ޗޮކްލެޓް ފަޖް: ފޮޓޯ/ ލޮނުމެދު.ކޮމް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2/1 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓާރު

1 ޖޯޑު ގެރިކިރު

2/1 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ

1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު

40 ގުރާމް ކަނަމަދު

10 ކެސޫ ނަޓް

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ، މާރީ ބިސްކޯދު ބޮޑެތި ކޮށް ފުނޑު ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. ކަނަމަދާއި ކެސޫ ނަޓް ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރު ހާކައިލާށެވެ. އެއަށްފަހު، އުނދުންމައްޗަށް ތެއްޔެއް އުދާ އޭގެ ތެރެއަށް ގެރިކިރު، ކޮކޯޕައުޑަރު އަދި އެސެންސް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކުރަމުން މަޑު ގިނީގައި 3-5 މިނެޓް ކައްކާލާށެވެ. ދެން ފުނޑުވާލި ބިސްކޯދު ކޮޅާ މަދު އަދި ނަޓްސް ކޮޅު އަޅާ އެކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްވީމާ އުނދުން ނިވާލާފައި ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްލި ޓްރޭއަށް އަޅާލާފައި ސަމްސަލެއްގެ އަނެއް ފުށް ބޭނުންކޮށްލައިގެ އެއްވަރުކޮށްލާށެވެ. އެއްފަހު ޓްރޭ ފުރިޖަށްލާފައި 2 ގަޑި އިރުވަންދެން ފުރިޖުގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ނަގާފައި ގޮޅި ގޮޅިއަށްވާގޮތަށް ކަފާލާށެވެ.

Ads by STELCO
Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!