ޚަބަރު

މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

ރައުފާ ރަޝީދު ، ދެން އޮންލައިން

މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާއަރުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ "ފުރަވީރުން"ގެ ފަރާތުން ދޭ މޫނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކާ އެކުއެވެ. މި އިވެންޓު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ ރޭ 9:00ގައެވެ.

ހަވާ އަރުވާނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި މާދަމާރޭ 10:45 ގައެވެ.

ދާދި ފަހުން، މޮޑެލް ކައިޒީންގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލެ އުސް ފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހަވާ އެރުވިއެވެ.

Ads by Urbanco
  1. ދެނަމާދަ ދޭތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ޤުރުޢާން ކިޔަވާނީ މަޖާނުކުރާނެ !