ހުޅުމާލެ

Breaking News

ހުޅުމާލެ އުނިގަސް މަގުގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި، ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ހަތް ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

މާދަމާ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ހަވާ އަރުވަނީ

ހުޅުމާލޭގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލެ ހިއްކެން އޮތްވަރަކަށް ހިއްކާ، ޔޮޓު މެރީނާތައް އަޅާނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި: ރީކޯ މޫސަ

ހުޅުމާލެ ފަޅު ހިއްކުމާމެދު މޭޔަރ މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ހުޅުމާލެ މާސްޓާ ޕްލޭނަށް ބަދަލުގެނައީ ތާއީދު ނެތުމުން: އަމްރު

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ބައު އުޅަނދުތަކެއް އޮޔާދާތީ ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި!

ހުޅުމާލޭގައި ރޯދައަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތައް ނައިބު ރައީީސް ބައްލަވައިލައްވައިފި

ހުޅުމާލޭ ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ އިމާރާތްތައް 8 ބުރިއަށް ނެގޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ހުޅުމާލެ މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތްތަކުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ވިޔަފާރި ކުރުމަށް އެޗްޑީސީން ހުއްދަ ދެނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށްފަހު، ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދިނުން އޮންލައިންކޮށް

އަޒްހާންގެ މަރު: ފެނުނުއިރު ހުރީ ކަށިތައް އެކަނި

ހުޅުމާލެއިން ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 6 ދުވަސް, އަދިވެސް ނުފެނޭ

ފަރުކޮޅުފުށި ހަފްލާތަކަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް އަންނަ މަހު ހުޅުވޭވަރުވާނެ: މިނިސްޓްރީ