ޚަބަރު މީހުން

ފޯޖަރީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ސްޓެޕް އައްޔަ ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

އާއިޝަތު ޝައުނާ ، ދެން އޮންލައިން
ފޮޓޯ: ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ތަހްޤީޤްކުރާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް އައްޔަ) ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

ސިޔާސީ އެކްޓިވެސްޓެއްގެ އިތުރުން ބައެއް ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުން ފެންނަ ސްޓެޕް އައްޔަ ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަމުންދާ ފޯޖަރީގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް އޭނާ ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާތީކަމަށާއި، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފޯޖަރީ މައްސަލަތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ޞައްޙަނޫން ލިޔުމެއް އުފެއްދުމުގެ ބާވަތުގެ ކުށަކަށްވާއިރު، 2023 އޮގަސްޓު 24 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ބިލްޑިންގއަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ތާޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ)ގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތުގައި މިހާރު ފެނިގެންދާ ސްޓެޕް އައްޔައަކީ ކުރިން އެމްޑީޕީ، އަދި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް އުޅެފައިވާ މީހެކެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!