ޚަބަރު

ސަރުކާރުން ދަނީ ރައީީސް ޔާމީނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާވެރިވަމުން: ސެމްބެ

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުން، ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އަނިޔާވެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް، ޙުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފު(ސެމްބެ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by STELCO

ކ.ތުލުސްދޫއަށް މިއަދު ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެމްބެ ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ނުދިންއިރު، އެންމެ ކުޑަމިނުން އެމަނިކުފާނު ގެއަށް ވެސް ބަދަލުކޮށް ނުދީ، މާ ބޮޑަށް އަނިޔާވެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

"އެހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ، ބަދަހި ކަންމަތީގައި ތި ހުރި ޝުޢޫރުގައި، ޤައުމީ ރޫޙުގައި، މިފަހަރު އެކީއެކައްޗަކަށް ނުކުމެ، 30 ސެޕްޓެމްބަރުގައި، މި ސަރުކާރު ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާށޭ." އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެމްބެ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މުޢިއްޒު އަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފެނުނު ތަރައްޤީ، އަލުން އިޔާދަކޮށްދެއްވާނެ ކެންޑިޑޭޓް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަކީ، މުޢިއްޒުގެ އެއް ވަޢުދެވެ.

Ads by Ooredoo
  1. އިއްބެ

    ސެއްބެމިކަލަވާހަކަދައްކާއިރުމަރުވާނެކަންހަނދާންއެބަހުރޭތަ

  2. އާއްހާއް

    ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ތެރޭ ރިސޯރޓް ތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ނުފެނި ވެރިކަން ނިމެން 3 ދުވަހަަށް ގާތްވެފައި ވަނިކޮށް އަދުގެ ސަރުކާރު އުޅެނީ ފެންނާނެއޭ ކާށިދޫ ބޮޑުކަނޑުން ކުޑަކަނޑުން އަދި ގޯތިދޭ ތަން ވެސް އުތުރު ތިލަފަޅުން ގޯތިދޭ ޝަރުތު ހަމަވަނީ 10 މީހުންނޭ މާލޭ ދަފްތަރުން ވެސް މަމެންނަށް އިނގޭހާ ވެސް އެއްޗަކީ މިވެރިކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވާއި ލާބަ އަށް އެދޭ ބައެއް ނޫނޭ އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހޯއް އޯއް ހޯއް ބޯ ނުބައި ރައީސް އިބޫ ގަމާރު އިބޫ ބީތާ އިބޫ ވަގު އިބޫ ޗޯރު އިބޫ ގައުމުގެ ކަނޑުވިއްކާލި އިބޫ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ނިއުކްލިއަރ ވޯރހެޑް އިންޑިއާ ސިފައިން ލައްވާ ބެހެއްޓި އިބޫ މީ ރައްޔިތުންނަށް ހެވެއް އެދޭނެ ބަދައްވެއް ނޫނޭ އައި ޑިޑް ރިމައިންޑް ޔޫ އިޓް އޯލް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯން ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް އޯއް އައި ވޮނާ ސޭ ދެޓް ދޭ ޑޯންޓް ރިއަލީ ކެއަރ އެބައުޓް އަސް ހާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް އަރާ ފުންމައިގެން އެސް އެސް މޭޒު މައްޗަށް އަރާ އަރާ އަރާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ނަށާލާ ހާއްހާއް ހޯއްއޯއް އާއްހާއް އާއްހާއް އާއްހާއް ހާއްހާއް…