ޚަބަރު ސިޔާސީ

ޤައުމު އިސްލާހުވާނީ ދީނަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން މަޤާމުތަކަށް އައިސްގެން: އަލީ ރަމީޒު

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ޤައުމު އިސްލާހުވާނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މަޤާމުތަކަށް އައިސްގެން ކަމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރު ޢަލީ ރަމީޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara
ޢަލީ ރަމީޒް މިއަދު ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވަނީ ދީނަށް ލޯބިކުރާ އަދި އިސްލާހަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެވަރުގެ ގާބިލު މީހުން ކަމަށާއި ޤައުމު އިސްލާހުވާނީ އޭރުން ކަމަށެވެ.

ޢަލީ ރަމީޒު މިކަން ފާހަގަކުރެއްވިއިރު  އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ އޭނާގެ ސަރުކާރެއްގައި މިނިސްޓަރުންނަށް އައްޔަން ކުރައްވާނީ ކަމަށް ޤާބިލު, ތައުލީމާ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ކެބިނެޓާއިމެދު ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާނެ ކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. ބަލާތި

  މަމެން ނުކުރާނަން އެއްގޮތަކަށް ވެސް މުއިއްޒު އަށް ތާއީދު އިންޑިއާ އަށް ނޫނޭ ފުރަތަމަ ދަތުރު ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރަން ޖެހޭނީ ޗައިނާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ކުރާ ދަތުރަކީ އެއީ ފޫނެތް ފަޔަށް ފެން ފުރުމޭ ދެން ނުޖެހޭނެ އިންޑިއާ އިން ނަގާފަިއވާ ލޯން ތައް ދައްކަން ފަސްކުރަން އެދެން ވެސް ކުރަން އިންޑިއާ އެމްބަސޭ ގާތުން އެދެން ޖެހޭނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ނޮވެމްބަރު 11 ގެ ކުރިން ފައިބަން އޭނާ އެކަމެއް ނުކުރާނެއޭ މުއިއްޒު އެހެރީ އިންޑިއާ އާއި އެކު ޑީލް ހަދައިގެންނޭ މުންދު ވެސް އެއީ އޭގެ ބައިވެރިއެކޭ ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ކަން ބާއްވަން ޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް އެކަނި އެނޫން މީހަކަށް ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ކަން ދީގެންނުވާނެއޭ އެއިރުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލޭނީ އެނޫން އެކަކަށް ވެސް ތިޔާ ކަން ނުކުރެވޭނެއޭ..

  • އަޒްރާ

   ހައްލުކުރަން ޖެހޭ މައްސަލަތަށް އިންށިއާއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ބައިވަރު އެހެންވީމަ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮއްގެން އެހެން ކަމަކާ އުޅެންވާނީ

 2. ހާސްފައި

  ކަލެއަށް އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރުކަންދިނީމާރާއްޖެ އިންއިސްލާމްދީންފޮހިގެންނުދާނެޔޯ މަށަކީ ދީނީ ފިލޯސަފަރެކޯލައޯ

  • ދީނަށް ލޯބިކުރުމަކީ އަންހެނެއްގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާ އެއްވަރަށް ތުނބުޅި ދިގުކޮަށްފަ ބޮލުގަ ތާކިހާ އެޅުންތަ؟ ފޮޓޯއިން ފަހަތުން އެފެންނަނީވެސް މޮޅަށް އުނގެނިގެން ހުރި ދީނީ ޢިލްމުވެރިއެއް ދީންވެރި ކަމަކީ ބޭރުފުށުގެ ދެއްކުންތެރި ކަމެއް ނޫން

   • އަޒްރާ

    ފިރިހެނުން އިސްތަށި ގަނޑު ވަކި ވަރަކަށް ދިއްކޮއްފަ ބެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމް ދީން ހުއްދަ ކުރާކަމެއް އަންހެނުން ނާއި ވައްތަރު ވުން ނުހިމެނޭ އިސްތަށި ގަނޑު ދިގު ކުރުމަކުން އެކަން އަނހެނުންލާ ވައްތަރު ހެދުން އަޅައިގެން އަންހެނެއްގެ ފޭރާން ލުމަކީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއްނޫން ޙަރާމްކަމެއް އަލީ ރަމީޒް އަށް ބަލާލީމަވެސް އިނގޭ އެއީ ފިރިހެނެއްކަން އެހެންވީމަ އިސްތަށި ގަނޑުގަ ނެތެއްނޫން މައްސަލައެއް ކަލޭމެން ޖުވާކުޅެފަ އެއްވައްތަރު ކުޅުނަސް އޯކޭ ދޯ؟

 3. ޙަސަނު

  ފެށިފަ އިނީ އަދުރޭ ސަރ އިން.

  • ށަމީމް

   މިރޭ ވެސް އަން ހެން ކުއްޖެއް ބުނީ ގޭދޮށު ފިހާރަ ކައިރިން ތިމަންނަ ގޮސް އޮބާލަން ދެން ބަލަން އިންނެވި ޔޯ؟ ޢަނެއް އަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ ތިމަންނަ އާއި ކޮންވަރޒޭޝަން ބިލްޑް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެޔޯ. ދީނަށް ލޯބި ކުރިޔަސް އެބައި އޮވެދާނެތޯ؟؟

 4. ރަބަރޭ

  އަނެއްކާ މިއަލީރަމީޒު ލަވަ އަލީ މަގާމެއް ބޭނުން ވީބާ

  • އަލީ ނުއުޅޭ ޟމަގާމެއް ބޭނުންވެގެން އަލީ ކުރައްވަނީ އިސްލާމް ދީނާއި އެދީން ދަސްކޮއްދީ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތެއް އަލީއަށް މާތްﷲ ހެޔޮގޮތްތަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި

 5. ވަގުން ސަލާމަތް ކުރުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއްނޫން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު އަދީބާއި ޔާމީނު އާއި ދެމީހުން ލޫޓުވާލީ އެއީ ހަޤީގަތެއް، މަކީވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް މަގޭ އެކައުންޓަކަށް މުސާރަ ފިޔަވާ އެންމެ ލާރިޔެއްވެސް ނުވަދޭ، ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ތިހާ ބައިވަރު ފައިސާ ވަންނަން ޖެހޭތޯ ؟

  • ނާޝިދާ

   ވަރިހަމަ ދުވަހަކު ބަރުލަމާނީ ނުގެނެޔަސް.̊ ބޭނުމަކީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން ވެސް އެމްޑީޕީ ނޫންގޮތެއް ހޯދުން.