ޚަބަރު އިޖުތިމާޢީ

އަލީ ރަމީޒް ޝެއިހް ޒައިދަށް: ރިޔަލު ދޯނީގެ ދިވެހިން ދަތުރުކޮށްފައި ހުރި ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ކުޑަކޮށް ތާރީޚު ކިޔާލިޔަސް

އާމިނަތު ސަޒްރާ ، ދެން އޮންލައިން

ރިޔަލު ދޯނީގައި ޗާގޯސް އާއި ހަމައަށް އެޒަމާނުގައި ދެވޭނެތޯ އައްސަވައި ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ސުވާލު އުފެއްދުމުން ޢަލީ ރަމީޒު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

Ads by MWSC

ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ޝޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރި ސުވާލަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. ޝެއިހް އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ސުވާލުގައި ވިދާޅުވީ މީގައި ސުވާލަކީ ކާބަފައިން ރިޔާ ދޯނީގައި (ފިނިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އަމުދުން ނެތްއިރު) އެދުވަހު ބާނާ މަސް އެދުވަހު ރަށަށް ގެންނަންޖެހޭއިރު، ރިޔާ ދޯނީގައި ޗާގޯސް ސަރަޙައްދަށް ހަމަ ދިޔަތޯއެވެ.

"މީގައި ސުވާލަކީ ކާބަފައިން ރިޔާ ދޯނީގައި (ފިނިކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް އަމުދުން ނެތްއިރު) އެދުވަހު ބާނާ މަސް އެދުވަހު ރަށަށް ގެންނަންޖެހޭއިރު، ރިޔާ ދޯނީގައި ޗާގޯސް ސަރަޙައްދަށް ހަމަ ދިޔަހޭ؟ ރިޔަލު ސްޕީޑުގައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރެވިދާނެތަ؟" ޝެއިޚް ޒައިދް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚްގެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވައި، ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވީ ދީން ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކު މިހައި ގަމާރު ސުވާލެއް ޝޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލީތީ ހަމަ އަންތަރީސް ވާކަމަށެވެ.

"ދީން ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހަކު މިހާ ގަމާރު ސުވާލެއް ޝޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލީތީ ހަމަ އަންތަރީސްވަން. ސުވާލަކީ ރިޔަލު ދޯންޏެއްގައި ފޯރާ ހިސާބު އެއީތޯ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަކީ؟ ރިޔަލު ދޯނީގައި ދިވެހިން ދަތުރުކޮށްފައި ހުރި ހިސާބުތައް އެނގޭނެ ކުޑަ ކުޑަކޮށް ތާރީޚް ކިޔާލިއަސް" ޢަލީ ރަމީޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝެއިޚް ޢަލީ ޒައިދު ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާއި ގުޅޭގޮތުން ގިނަ ޓްވީޓްތައް ކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި ޝެއިހްގެ ސިޔާސީ ޓްވީޓްތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 1. އަލީ ބިން ޔޫސުފް

  ލަވަ ކިޔަން އުޅެނިކޮށް ދީނީ އިލްމުން ރޯނު އެދުރުވިގޮތަށް މިހާރު ތާރީޚާއި ޖޯގްރަފީހުންވެސް ޑިގްރީ ހޯއްދެވީ ދެއްތޯއެވެ؟ ރިޔަލު އޮޑިފަހަރުގައި ދިވެހިން ދަތުރު ކޮއްފައިހުރީ ރާއްޖެއިން އުތުރު، އިރުމަތި އަދި ބައެއްފަހަރު ބެހިގެން ހުޅަގަށެވެ. އެއްވެސް އިރެއްގައި ދެކުނަށް ނުދެއެވެ. ރާއްޖެއަށް މިއަންނަ އިރުވައާއި ހުޅަނގު ނަކަތުގެ ސަބަބުން ބެހިގެންވެސް ޗާގޯސްއަށް ދެވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯވެއެވެ. ހުރިހާކަމަކަށް ތިމާގެ ބޮޑު އަނގަ ނުބެހިބަލާށެވެ. މިއީ ދީނުގައިވެސް އޮންނަގޮތެވެ.

  • މާހިރާ

   މާލެއިން އައްޑުއަށް ދިއުންވެސް އެއީ ދެކުނަށް ދިއުން. ރާއްޖެ އޮންނަނީ އުތުރުން ދެކުނަށް. އެހެންވީމާ، އުތުރަށްވެސް އަދި ދެކުނަށްވެސް ހުންނާނީ ދަތުރުކޮށްފައެއްނު.

  • ޒައިދު އަށް މާ ބޮޑަށް އެނގިގަތީ

  • މަށަށް ހީވަނީ ތި ބޭފުޅާ އަށް މާބޮޑަށް އެނގޭހެން ރޯނު އެދުރޭ އެހެންމީހުންނަށް ގޮވާއިރު ތިބޭފުޅާއަކީ އަސްލުރޯނުއެދުރުކަން އަމިއްލަޔަށް ސާބިތުކޮއްދީފި

  • ތުއްތު

   ތިޔަ ބޭފުޅާ ތާރީޙް ކިޔަވައިގެންތޯ ތިމައުލޫމާތު އިނގުނީ. ފޮތެއްގައި ލިޔެފައި އޮންނަ އެއްޗެއް ލިޔަން ކިޔަން އިނގޭ މީހަކަށް ބަލައިގެން ކީމަ ފަހުމްވާނެ

 2. ގަމާރު

  ގިރާވަރު މީހުން މާލޭގަބަނޑަހަޖަހައިގެންތިބެ މަސްވެރިކަންކުރީ އެދުވަހުން އެދުވަހަށް ރަށަށްނުދެވޭތީ އެއްނޫނޭ

 3. ކޮތަޅޭ

  ސަރުކާރުން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގަނެގެން އުޅޭ ގޮތަށް ތިޔާ ޗަގޯސް ޗާގޯސް ކަންތަކާއި ތިޔާ އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ސަރުކާރުން ހެދިފަައި އޮތީމައޭ މަމެން ނަށް ޝައްކު ކުރެވެއޭ އަޅެ ރައީސް އިބޫ މޮރިޝަސް ރައީސަށް ފޮނުވި ސިޓީ ގެޒެޓް ކުރަންވީ އެއް ނޫންތޭ ތިހާ ގަޓެއް ހުރި ނަމަ އަޅެ ކޮށްލަބަލަ ތެދުވެރިކަމެއް އަދި ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް ގެ އުސޫލުން ކަންކުރާނަމަ މިކަން ކުރަންއޭ ތަމެން ޖެހޭނީ އިނގޭތޭ މިހާރު ގެޒެޓް ކުރާށޭ ނުކޮށް ކުރެވޭނެ ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ މިމަގުން މިކަން ހިނގަންޖެހޭނެއޭ ޗެޕްޓަރ ކްލޯސްޑް ރައީސް އިބޫ އެއީ ގައްދާރެެއްތޯ ބަލަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުއްސަަނދި އައްޑޫ ކަނޑޭތިޔާ ވިއްކާލީދޯ ކަނޑުވިއްކާލީއޭ 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަޓެއް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނަގައިގެން ކަނޑުވިއްކާލައިފިއޭ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ ކަނޑުވިއްކާ ކޮތަޅުވިއްކާ

 4. ޙަސަންވަހީދު މައްސެރިއެ

  ތިޔައީގަމާރެއް ށެޙެނޫން

 5. ބަނޑުއަޅާލައިފއޭ

  މީގެ އެތައް ހާސް އަހަރެއް ކުރިން ވެސް ފޯޅަވައްސަކީ އެއީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކޭ އެރަށްތަކަށް ގަމުގައި އިނގިރޭސިން ތިބި އިރުވެރިވެގަތީ އެރަށްތަކުގައި ތިބި މީހުން ގެންގޮސް ސީޝެލްސް އަށް އަޅާލައިގެންނޭ އެއީ ސީދާ އައްޑޫ މީހުންނޭ ކަން މިހެން ހުރުމުން މިސަރުކާރަށް ނުބުނެވޭނެއޭ ފޯޅަވައްސަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫން ކަމަށް ޗާގޯސް އަކީ ފޯޅަވައްސޭ އެކަނޑަކީ މުއްސަނދި އައްޑޫ ކަނޑޭ އެކަނޑުގައޭ އެންމެ ބޮޑު ތެލުގެ ރިޒާރވް ހުރީ މިހާރު ވިއްކާލީ ރައީސް އިބޫ ވަނީ އައްޑޫ މުއްސަނދި ކަނޑު ވިއްކާލައިގެން އިންޑިއާ އަތުން 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަނޑު އަޅާލާފައޭ ކަނޑުވެސް ބަނޑުއަޅާލައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ ކަނޑު ބަނޑުއަޅާޅައިފިއޭ

 6. ޖައްސައިފިއޭ

  ތަމެންގެ ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އާއި ގުޅިގެން މޮޮރިޝަސް ނަމުގައި އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލި އައްޑޫ ކަނޑަކީ އެއީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަށް ކަޅު ބިލަ މަހާއި ކަންނެލި އާއި އަދި ހިބަރާއި އަދި ކުރުމަސް އާލާވާ ކަނޑޭ އެކަނޑު ތަމެން ތިޔާ ވިއްކާލީ އިންޑިއާ އަށް ދެން ފެންނާނީ މޮރިޝަސް އިން ހުއްދަ ދީގެން ނަމުގައި އިންޑިއާ މަސްވެރިން އައިސް ތިޔާ ކަނޑުގައި ދާ އަޅާ ކަނޑު ކަހާލާ ތަނޭ އެއިރުން ދެން ދިވެހިން ޖެހޭނީ ބަނޑަށޭ ދިވެހިން ބަނޑަށްޖައްސައިފިއޭ ޖައްސައިފި ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ ބަނޑަށް ޖައްސައިފިއޭ

 7. ސްޓަރ

  މިކަހަލަދެބޯގެރި ދުއްވާ ޝެއިޚުން ގިނަވެގެން މިރާއްޖެ މިދަނީ ދުވަހެއްދުވަހަކަށް ހަލާކުގެތެރެއަށް ވެއްޓެމުން މިކަމުގެޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އަންނަންއޮތްޖީލުގެކުދިންތޯ؟ ޝެއިޚު ޢަލީޒައިދު މިސުވާލުގެ ޖަވާބުދެއްވުންއެދެން.

  • ފޯޅަވަހި އަބަދުވެސް އަޑުއިވޭ ބެހިގެންވެސްދިވެހިންނަށްދެވޭ

 8. ރިޔާ އޮޑި ފަހަރުގައި ދެކުނު މީހުން އޮޅަދޫ ކަރަޔަށާއި އަސޭކަރަޔަށް ދިޔަ ވާހަކަ ކާފައިން ކިޔާދިން !