ޚަބަރު

ބިދޭސީއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގުރޭޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

Ads by STELCO

މޯލްޑިވްސް އިމިގުރޭޝަނުން ހޯދަން އިއުލާނުކުރީ ބަންގްލަދޭޝަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު މަމޫން (44އ) އެވެ.

އެގޮތުން އޭނާގެ ފޮޓޯ އާންމުކޮށް އިމިގުރޭޝަނުން ބުނީ 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ހޯދާ ވަކި ސަބަބެއް އިމިގުރޭޝަނުގެ އިއުލާނުގައި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 7980408 އަށް ގުޅައި އެކަން ހިއްސާ ކުރުމަށް ވެސް އިމިގުރޭޝަނުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Ads by HDC

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!