ޚަބަރު

ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދާ، ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށް ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް އިމިގުރޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Sosun Fihaara
އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓުގައި ވަނީ، ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.
އެގޮތުން، އެ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކުރައްވައެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގެ ދަށުން، ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، ބިދޭސީންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ބަލާ ފާސްކުރުމާއި ވިސާ ޗެކްކުރާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ ބިދޭސީން މަދުކުރުމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އިމިގްރޭޝަން ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބިދޭސީން ޤާނޫނުގެ ތަރަހައުގެ ތެރެޔަށް ފެއްތުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަން އިން ވިދާޅުވެއެވެ.

 1. ގޮދާ ހަސަނު

  ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރާވާހަކަ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ދައްކާ، އެކަމު ނަތީޖާއެް ނުނެރެވޭ. ޑޮކްޓަރ މުއީޒައް ވަކި ކުރެވިދާނެބާ؟

 2. ވަގުންނޭ

  މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ މުއިއްޒު އަކީ މުނާފިގެކޭ

 3. ބަލާތި

  ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުން ބަޖެޓުން އުނިކުރުން އެއީ މުއިއްޒު މެން އަޑީގައި ތިބެގެން ރައްޔިތުންގެ ވިންދާއި އިހްސާސް އާއި އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރި ދީލަތި ރައީސްއިބޫ ރައްޔިތު ފަކީރުންނަށް ހެޔޮހިތުން ދިއްކޮށްލި ފްލެޓް ވެސް އޭސީސީގައި ތިބި ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ފޭރިގަތީމައޭ ބަލަންތިބޭތި އެންމެ ވަޒީރަކަށް ވެސްރުހުންނުލިބޭނެ މަޖްލީހުން ސަބަބަކީ އެމްޑީޕީވެރިކަމެއްގައި ޕީޕީއެމް ވަޒީރުންނަށް ވޯޓްދީ ރުހުންދިނުން އެއީ އަމިއްލަ އަށް ކަނޑަށް ފުންމާލާ އަރަގުވުމޭ

 4. ސޮރީސޮރީސޮރީ

  ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަން ޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގައޭ އެއީ ޗައިނާއިން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ގާތު ވައުދުވެފައިވާ ކަމެކޭ އަދި އެތަނާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ތިން ބުރި އަށް ކޮންކްރީޓް ބްރިޖް އަޅާދޭން ވެސް އެމެންވަނީ އެއްބަސްވެފައޭ މުއިއްޒު އަދި ތިޔާ އުޅެނީ ޚާރިޖީ ގޮތުން ވެސް ވަރަށް ފަހަތުގައި ކަމަށޭ ފެންނަނީ ޔޫ ގޮޓާ ގޯ އެން ގެޓް އެންްގްރީ އެޓް އޯލް އޮފް ޔާންޓޭ އޮނެސްޓީ އައި ހޮޕް ޔޫ ޑޯން ރަން އައުޓް އޮފް ޓައިމް އައި ނޯ ޔޫ ނޯ ދެޓް ވީ މޭޑް ޔޫ އަ މޭން ބައި ވަންސް އޯރ ޓްވައިސް އައި މީން ވީ ނޯ ހައު ޓު އަންޑޫ އިޓް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ސޮރީ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….