ޚަބަރު

ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ގއ.ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަޖްމީން ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

Ads by MWSC

އޭނާ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށް ހުށައެޅި ފޯމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި، ޕީއެންސީގެ ސެނެޓު މެމްބަރު އަދި މާލެ ސިޓީގެ އެކްޓިންގ މޭޔަރ އަޙްމަދު ނަރީޝްއެވެ.

ދެއްވަދޫގެ ކައުންސިލް ކުރީގެ ރައީސް ނަޖްމީން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއާއި ގުޅުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސް ގިނަ ބަޔަކު އެޕާޓީއަށް ވަންނަމުންދާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީން ބުނެއެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް މީހުން އިތުރުކޮށް އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު އެޕާޓީއަށް ހޯދުމަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު ހޯއްދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރެއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  1. ނެވަރލެޓްގޯ

    ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އޮތް ވިޔާފާރި ފުޅާ ކޮށް އަދި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާ އަށް ނުހިފެހެއްޓޭ ވަރަށް އިންވެސްޓް ކުރަންވީއޭ ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ވުޒާރާ އަށް ނިކަން ކެރިގެން ޗައިނާ އިން ހެލިކޮޕްޓަރު ތަކާއި މަނަވަރު ތަކާއި އަދި ޖެޓް ފައިޓަރު ތައް ވެސް ޗައިނާ އިން ހިލޭ އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް ދީ އަދި ރާއްޖޭގެ 1000 ސިފައިން ކޮންމެ އަހަރަކު ޗައިނާއިން މަތީ ފެންވަރުގެ އަސްކަރީ ތަމްރީން ހަދަން ފުރުސަތުދޭންފވީއޭ ޑޯން ފޯލް އެ ސްލީޕް އެޓް ދަ ވީލް ވީ ގޮޓާ މިލިއަން މައިލްސް އަ ހެޑް އޮފް އަސް އަ ހެޑް އޮފް އަސް ނެވަރ ލެޓް ދިސް ޗާންސް ގޯ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ ނެވަރ ލެޓް އިޓް ގޯ ޑޯން ޔޫ ގިވް އަޕް ނާއްނާނާނާ އައި ވޮންޓް ގިވް އަޕް ނާއްނާނާނާ ނާއްނާނާނާ ނާއްނާނާނާނާ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ލެޓް މީ ލަވް ޔޫ ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް….

  2. ވިސްނާތި

    ވިޔާފާރީގެ އިލްމް ބުނެދޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީ އާންމު އެއް ފައިސާ ނޫޓް ހުރެމެ އެއީ މުޅި ދުނިޔެ ވިޔާފާރި ކުރަން ގެންގުޅޭ ނޫޓަކަށް ހެދުން ދުނިޔެ ފެށުނު އިރު ވިޔާފާރި ކުރަނީ ފައިސާ ނުލާ މުދާ އެހެން މުދަލަކަށް ބަދަލުކުރަނީއޭ މީ ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އާބާދުވާން ފެށިއިރު ބޭނުންކުރި ތިއަރީއަކީ މިތިއަރީ ގެންގުޅޭ ނަމަ ވިޔާފާރިކުރާ ދެގައުމު އެކުއެކީގައި ކުރިއަރައިގެންދާނެއޭ މިކަން ކުރެވޭނީ ޔޫއެސްޑޮލަރުން މުދާ ގަތުން ހުއްޓާލެވިގެންނޭ އެކަން ކުރެވޭނީ ޗައިނާއެކު އެއްބަސްވުންތައް އަވަހަށް ހެދި އަމަލުކުރެވިގެންނޭ