ޚަބަރު

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ، ޙާލު ސީރިއަސް

ފަތޯނާ ފާއިޒު ، ދެން އޮންލައިން

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި، ސައިކަލަކާއިއެކުގައި، މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އެބަދެއެވެ.

ފުލުހުން މީޑިއާތަކަށް މިއަދު ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރޭ ދަންވަރު 3:40 ހާއިރު އެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ފުވައްމުލަކު މާލެގަން ބަހާރު މަގާއި ގާޒީ މަގު ގުޅޭ ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ ފެނުނީ ފުލުހުން ޕެޓްރޯލް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އެ ކުއްޖާއަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދިނެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Ads by Allied Insurance
  1. 14އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަކީ ބެލެނިވެރިޔަކު ނެތް އެކަނި އުޅޭ ކުއްޖެއްތ؟ ދަންވަރު ގަޑީގަ ތިކުއްޖާ ގޭގަ ނެތްކަން ޢާއިލާ އަށް ނޭނގެނީތޯ؟

    • މުންކޮ

      ހުރިހާ ކުދިން ބޮޑުވަނީ މައިންބަފައިންގެ ލޯބި ލިބިގެނެއްނޫން.. ބެލެނިވެރިޔާއަށް މުސްކުޅި ގައިބާރުދެރަ މާމަ ވާޖެހޭ ފަހަރު މަދެއްނޫން.. އަހަރެންވެސް އެ އުމުރުގަައި ހަމަ އެހެން ނިކުމެ އުޅުނިން އެއީ އަހަރެންގެ ފުރާވަރު، މާ ގިނަ ހިޔާލެއްފިކުރެއް ނެތް ދުވަސްވަރު، އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ހުރި އެކަމަކު އެހެންއުޅުނީ މަޖަލަކަށް.. ނުވިސްނޭތީ އޭގެން ނިކުމެދާނެ ނަތީޖާއެެއް.. އޭގައި ބެލެނިވެރިޔާ ކުއްވެރިއެއް އަހަރެން ނުކުރާނަން.. އެވެސް އިންސާނުން ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނީވެސް ވަކި ވަރަކަށް ނޫންތޯ؟ އަވަސް ޟިފާއެއް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން