ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ނިޒާމު ދިރުވާ އާލާކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑު ކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

އިގުތިސާދީ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް ފުވައްމުލަކަށް ފަޅުރަށެއް ހޯދައިދެނީ

ރައީސް ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުުޅު ފައްޓަވައިފި

Breaking News

ފުވައްމުލަކުގައި ގެނބިގެން ޒުވާނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ކަރަންޓު މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް 1200 ކިލޯވޮޓްގެ ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް ގެންނަނީ

Breaking News

ފުވައްމުލަކު އެކްސިޑެންޓްގައި ޒަޚަމްވި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުން އަނިޔާވި މީހާ ވެންޓިލޭޓަރުގައި

ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރަން ފުވައްމުލަކު އެއަރޕޯޓް ޖެޓު ޖެއްސޭ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރަނީ

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮތް ކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ، ޙާލު ސީރިއަސް

އެއް ސިޓީއަކުން އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް މުޢިއްޒަށް ދިނީ ފުވައްމުލަކުން!

ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން ވާހަކަ ފެތުރިޔަސް، މި ސަރުކާރުން ގޯސްކޮށް ކޮށްފައިހުރި ކަންކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ: މުއިއްޒު

ދެން ސާވޭ: ޑިމޮކްރެޓްސްއާއެކު އެމްޑީޕީ ފަޅިވެ, ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑުބައި ޑރ. މުޢިއްޒަށް

ކަންކަން ކުރެވޭނީ، ކުރަން އެނގޭ މީހުންނާއި ޙަވާލު ކުރުމުން: ޝަހީމް

ފުވައްމުލަކުން، ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރުންތަކެއް އެމްޑީޕީއަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުން ރައީސްއަށް ދެއްވާނީ "އޭ ޕްލަސް": މޭޔަރ