ޚަބަރު

ފިލައިގެން އުޅޭ ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން އިމިގްރޭޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފި

ޙައްވާ އިނާޝާ ، ދެން އޮންލައިން

ފިލައިގެން އުޅޭ ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Hajj Corporation

އިމިގްރޭޝަނުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ދެ ފިރިހެނުންނެވެ.

ފޮޓޯއާއި ވަނަވަރު އާންމުކޮށް އިމްގްރޭޝަނުން ވަނީ އެ ދެ މީހުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ އެ މައުލޫމާތެއް އެ އިދާރާއާ ހިއްސާކުުރުމަށް އެދިފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން މަދު ކުރުމާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ބިދޭސީންގެ އައިޑެންޓިޓީއާއި ވިސާ ޗެކްކުރުން ހިމެނެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ ޗެކް ކުރުމަށްފަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނާއި ޚިލާފުވާ ބިދޭސީންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!