ޚަބަރު

ދުންޔާ ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގާތަށް!

ޢާއިޝަތު އަރީނާ ، ދެން އޮންލައިން

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިލާނެ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލާ ގަޑި ކުޑަތަންވަމުން އަންނައިރު ކެންޕެއިން ވެސް ދަނީ ފޯރިގަދަވަމުންނެވެ.

Ads by STELCO

މި އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ވާދަވެރި އެއް ދާއިރާއަކީ ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ގޮނޑިއެވެ. މި ދާއިރާއަށް ޖުމްލަ ހަ ކެނޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރައްވައެވެ. އެއީ ރަޙްމަތުالله އަޝްރަފް, ޝާނީޒް ހާސިމް, ދުންޔާ މައުމޫން, މުޙައްމަދު އަޙްލާމް, އައިމިނަތު ޒައީމާ, މުޙައްމަދު އިޙްސާން އިބްރާހީމް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރު 3, ދުންޔާ މައުމޫންގެ ކެންޕެއިން ފެންނަނީ ވަރަށް ފޯރިގަދަކޮށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގަވައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހާލު ގާތުން ބައްލައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަކީ ކޮބައިކަން ސާފު ކުރައްވާ, ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވައެވެ. އަދި މަޖިލިސް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައިގެން ހައްލުވާނެކަންކަން ނޯޓް ކުރައްވައެވެ.

ދުންޔާގެ މާޒީއަށް ބަލާލާއިރު, އޭނާއަކީ ކިޔަވައިގެން ހުރި ޒުވާން އަންހެން ލީޑަރެކެވެ. ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރާ 23 އަންހެން ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޤާބިލް ކެނޑިޑޭޓެކެވެ. މި ޕްރައިމަރީގައި 90 ދާއިރާއަކަށް ޖުމްލަ 283 ކެނޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރައްވައެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓް ފޮށި ހުންނާނީ ރެހެންދި ސްކޫލުގައެވެ. ވޯޓްލުން ފެށޭނީ ހެނދުނު 10 ޖަހާއިރުއެވެ. ހަވީރު 5 ޖަހަންދެން ވޯޓްލުން ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

Ads by HDC
 1. ފައިބާ

  މަމެންގެ ގަޓްރައީސް ޔާންޓޭ މިއަދާއި ހަމައަށް ދޫކޮށްފައި ހުރިނަމަ މިހާރު އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭނީ އެމެން ބިރުން މިގައުމުން ފަައިބާފައޭ ކިއެެއްކުރަންތޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 25 ހާސް ސިފައިން ބޮޑެތި ނިއުކް ބަރުހަތިޔާރު ބަހައްޓާ އެބޮޑުބަޑިތައް މާލެއަށް އަމާޒު ކޮށްގެން އުތުރުތިލަފުށީގައި އެތިބެނީ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފައިބަންވީއޭ ރައްޔިތުންގެ %95 އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ޔާންޓޭ ބުނެގެން އެއޮތީ އިންޑިއާ އައުޓަށް ވޯޓް ދީފައޭ ނުފުއްޕާ ފަައިބާށޭ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ ފައިބާ

  • ޔާންޓޭ ނޫންއެހެން ނަމެއް ނުކިޔައްޗޭ

 2. މަހަށްދޭބަލަ

  އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން އަދި ޔޫރަޕް މެން ދައުވާ ކުރަމުންދާ އިންސާނީ ހައްގު ތަކާއި އަދި އެމެން ދައުވާ ކުރާ ވެލިއުސް ތަކަކީ އެއީ ސީދާ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު ކަން މިދަނީ މުޅި ދުނިޔެ އަށް ސާބިތު ވަމުންނޭ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިން ދެ ގައުމު އެކުވެ 12 މީހުންގެ ހޫތީންގެ ގާފިލާ އެއް ބަލި ނުކުރެވުނޭ ޔަމަން އަށް އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިން ބޮން އަޅާނަމަ އެމެރިކާ އަށް އީރާނުން ވެސް ބޮން އެޅެން ޖެހޭނެއޭ ޓިޓް ފޯރ ޓެޓް އެއީ އޮންނާނެ ގޮތަކީ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ

 3. ޖޫޕިސް

  ހަމަ ތި ދޮޅިވަރު ކަލޭމެން މި ނޫހުގަ ދެމި އެބުނާ އާޒިމާ ކިޔާ މީހަކު މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައިގެން. ހަމަ ޗޮކުން ދުއްވާލީ. ދެންވެސް ކެރޭ ހީވާގި ފިރިހެނަކު ނެރެބަލަ. ރަނޑު ބައިގަނޑު ގޭގަ ބައިތިއްބާ.

  • އަދިކިރިޔާ މިއެނގުނީ ރަނޑު ިރިހެނުންވެސް މިގައުމުގަ އުޅޭކަނ އަންހެނުންނަށް ރަނޑު ކިޔމީހުން އަންހެނަކު ނުލާ އުޅެންޖެހޭނީ

 4. Your site loads so quickly that it nearly looks like you’re using a special technique. You are an extremely talented webmaster. You’ve done a great job with this; the contents are outstanding.