ރިޕޯޓް

އުމްރާގައި ތާށިވި މީހުންގެ ދުލުހުން އެ ދަތި ހާލަތު

ފާރިހާ ޢަދުނާން ، ދެން އޮންލައިން
އަލްބުރޫޖުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސް ތިބި ދިވެހިންތަކެއް، - ފޮޓޯ: އަލްބުރޫޖް

"އެމީހުންނަށް މާދަމާވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފޮނުވޭނެ މާލެއަށް. ޖިއްދާއިން މާލެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓް އެބަހުއްޓޭ. އެމީހުން ކުރިން ޓިކެޓް ނަގާފައި އެގޮތަށް އޮތީމަ ގޮތް ދޫނުކުރަން ވެގެން އެ އުޅެނީ. އެކަމަކު މިތަނުގައި އެބަތިބި ބަލި އެތައް ބަޔަކު. މުސްކުޅި އެތައް ބަޔަކު, ބަލިހާލުގައި. ރާއްޖެ ދެވޭނެ ކަމަށް ވަރަށް ހިތްވަރު ކޮށްގެން މިތިބީ" ނަން ހާމަނުކުރުމަށް އަލްބުރޫޖްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސް ހުރި މީހަކު،  ''ދެން'' އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ.

Ads by Sosun Fihaara

މިއީ އެ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ދިޔަ 39 ދިވެހިންގެ ހާލަތެވެ. އެމީހުން ތިބީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ނާދެވި މައްކާގައި ތާށިވެފައެވެ. މައްކާއިން ފުރަން އެއާޕޯޓަށް ދާން އޮތް ބަސް ހޮޓަލަށް އައުން ލަސްވީއެވެ.

ނުފުރުމުން ވެސް ގްރޫޕުން މައުލޫމާތެއް ނުދޭ!

އެމީހުން ރާއްޖެ އަންނަން އޮތީ އިއްޔެއެވެ. ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނީ ފުރަން ދާން ތައްޔާރުވެގެން ރޫމުން ޗެކްއަޓުވެ، ހޮޓަލުގެ ލޮބީގައި ދެ ގަޑިއިރުވަން ދެން މަޑުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ހޮޓަލުން ހަވީރު ފަހެއް ޖެހިއިރު ނައްޓާލި މީހުންނަށް އެއާޕޯޓަށް ދެވުނީ ރޭގަނޑު 9:15 ހާއިރުއެވެ. އެއާޕޯޓުގައި 30 މިނެޓު ވަންދެން މަޑުކުރުމަށް ފަހު ދެން ބަސް ދުއްވަންފެށީ އަނބުރާ ހޮޓަލާއި ދިމާލަށް ކަމަށް އެ މީހާ ކިޔައިދިނެވެ.

''ވީގޮތް ސާފުނުވެގެން އަހަރުމެން އަލްބުރޫޖްއިން ހަދާފައިވާ ގްރޫޕް ޗެޓްގައި އެހުމުން ބުނީ ޗެކިން ކައުންޓާ ބަންދުކުރީ ކަމަށް'' އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ.

"ކައުންޓަރެއް ކްލޯސް ކޮށްފިއްޔާ ދެން ނުދޭނެ ދޯ ފުރުސަތެއް. 10 ޖަހާއިރަށް ރިޔާދަށް ދާން އޮތް ފްލައިޓެއް އެއީ. 9:15 ގައި ކައުންޓާ ކްލޯސް ކުރީމަ ދެވުނީމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލައެއް. މާލެއެއް ނޫނެއްނު މިއީ ޗެކްއިން ފެށީމަ ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓަށް ދާކަށް. މިއީ ބޮޑު ގައުމެއްނު. ގިނަ މީހުންނަކީ 21 ވަނަ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަން ޖެހޭ މީހުން. ބައެއް މީހުން އެބަތިބި ނޯޕޭ ލީވްގައި. އަޅުގަނޑުވެސް މިހުރީ ނޯޕޭގައި. އެކަމަކު އެމީހުން ޒިންމާ ނަގާނެތަ؟ ނުނަގާނެ،" ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުން އެ މީހާ ބުންޏެވެ.

ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ވެފައި، ޒިންމާތަކެއް ބޮލުގައި އަޅައިގެން ތިބުމުން މާ ގިނަ ދުވަހު މަޑުކުރަން ޖެހުމުން ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ވޭނަކަށެވެ. އެ މީހުން ތިބީ އަނބުރާ ރާއްޖެ އާދެވޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. އެހެންވެ އަވަހަށް އާދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން ގްރޫޕުގެ ވެރިން ގާތުން އެދުމުންވެސް އަދި އެކަން ހަމަޖައްސާފައި ނުވެއެވެ.

އަތްމަތި ހުސްވެފައި، ހުރުމާއި ކެއުމުގެ ހާލަތުވެސް ގޯސް

އަލްބުރޫޖުގެ ހަވާލުގައި ދިޔަ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ކެއުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް އެމީހުންނަށް ދިމާވިއެވެ. ކައްކަނީ ތިން ގްރޫޕުގެ އުމްރާވެރިންނަށް އެއްކޮށް ކަމަށް ވާތީ، ކާއެއްޗެހި ލިބެނީ ކުރިން ކާން ދެވޭ ބަޔަކަށެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ ދެން ޖެހެނީ ކާއެއްޗެހި އަމިއްލައިން ގަންނާށެވެ.

"ކޮމްބައިންކޮށް 3 ގްރޫޕަށް އެއްކޮށް ކައްކަނީ. ފުޑް ވެސް ހުންނަނީ ލިމިޓް ކޮށްފައި. ގިނަ މީހުންނަށް  ރަނގަޅު ކާއެއްޗެއް ވެސް ނުލިބޭ. ހަމަ ބުނާއިރަށް ބުނޭ ހުސްވީމަ، އެ ހުސްވީއޭ. ރޯދަ މަހު ރޯދަ ވީއްލަން ހައެއް ޖަހާއިރު ދާއިރު، 6:20 ގައި ހެދިކާއާއި ކާއެއްޗެހި ހުސްވޭ." އޭނާގެ ޝަކުވާތައް އޮއްސާލިއެވެ.

މިހާރު އޮޮތް ގޮތުންނަމަ އެ މީހުންނަށް އެންމެ އަވަހަށްވެސް ފުރެން އޮތީ މި މަހުގެ 26 ގައެވެ. އެހެންވެ އަތްމަތި ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

"އަނެއްކާ އިއްޔެގެ އިރު އޮއްސުމާއި ހަމައަށް އެންމެން ބާޒާރުކޮށް ހުރިހާ ރިިޔާލެއް ހުސްކޮށްފި. އެކަކު އަތުގައި ވެސް ބައި ރުފިޔާއެއް ވެސް ނެތް. ދެން މިޖެހުނީ އެ މީހުން (ގްރޫޕުން) ދިން އެއްޗެއް ކައިގެން ތިބެން،"

އަލްބުރޫޖުގެ ފަރުވާކުޑަވެގެން މިފަދަ ކަމެއް ވެދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް އުމްރާވެރިއަކު އުއްމީދެއް ނުކުރެއެވެ. މިއީ ވެގެން ވާނެ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ގެއްލެނީ އެތައް ބައެއްގެ ހައްގެވެ. ހަވާލުގައި ބަޔަކު ގެންދާއިރު ޒިންމާ ނުނެގޭނަމަ އެކަން ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އުމުރު ދުވަހު އެއްކޮށް ހައްޖުގެ އަޅުކަމާއި އުމުރާގެ އަޅުކަމަށްދާ މީހުންނަށް މިގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭފަދަ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. މިކަން ކުރާ މިހުން ޖަވާބުދަރިކުރުވަން ޖެހެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންވެސް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހެއެވެ.

Ads by Ooredoo
 1. އިމްރާން

  ތިޔައީ ތިނަދޫ މުހައްމަދު ހަސަންމެން ޖަމާއަތުން ހިންގާ އެސްއެސް ގްރޫޕުވީމާ ނުބަލާނެ އަނެކުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް.
  ރަތަފަންދޫ ސަލްމާނު ޝޭހާ ސުވާލުކުރޭ!

 2. އައިމިނަ

  މީ އަލަށް ވީ ކަމެއް ނޫން.މިދިޔަ އަހަރުވެސް މިކަން މިހެން .ދިމާވެއްޖެ. ގޮތް ނޭނގޭ ގުރޫޕް ތަކަށް ލާރި ދެއްކުންހުއްޓާލަން ވެއްޖެ. މީހުންވެސް ތަންކޮޅެއް ބޮޑަށް ހޭލުން ތެރި .ވާންވެއްޖ

 3. މުސާފިރު

  ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މިއަހަރު ހުއްދަ ނަގާފައޮތް ގުރޫޕެއް ވެސް ނޫނޯ އެއީ. އަބަދު ޢެގޮވަނީ ހުއްދަ ނުނަގާ ގުރޫޕުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާން.
  ޢުމްރާއަށްދާ މީހުން ވެސް ތަންކޮޅެއް ހޭލުންތެރިވާންވެއްޖެ.

 4. ހާމީން

  މާދަމާވެސް މާލެއައިސް ތިޔަކަހަލަ ގުރޫޕުތަކުން އިއުލާނެއް ޖަހާލާއިރަށްގޮސް ފައިށާ ދައްކާނެ…
  މެނޭޖް ނުކުރެވޭހާ ކުޑަ ފައިސާ ކޮޅަކަށް މީހުން ޢުމްރާއަށް ގެންދަނީ! މެނޭޖް ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެތަކެއް މީހުން ގެންގޮސް ހާލުގަ ޖައްސަނީ! ފައިސާ ދައްކާ މީހުންވެސް ލިބޭ ހާހެއްހާ ރުފިޔާގެ ޑިސްކައުންޓަކަށް ބަލައިގެން މިކަހަލަ ފާޑު ފާޑުގެ ގްރޫޕްތަކަށް ލާރި ދައްކަނީ!
  ދެތިން ހަތަރު ސަތޭކަ މީހުން ގެންދަން ފައިސާ ނަގާއިރު، ނަގާ ފައިސާއިން ޚިދުމަތް ދެވެނޭނީ ގިނަވެގެ ން 100 މީހުނަށް، ދެން ހަދާގޮތަކީ ވަގަށް ވިސާ ޖަހާ މީހުން އަތުން ވަގަށް ވިސާނަގައިގެންނާއި ވަގަށް ޓްރާންސްޕޯރޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ މީހުން އަތުން ޓްރާންސްޕޯރޓް ހަމަޖައްސަނީ! އަދި ކުރިއަށް ރާވާފަ މީހުން އަތުން ނަގާފަ ހުންނަ ފައިސާކޮޅުން މި ޢުމްރާއަށް ހޭދަކޮށްލަނީ! ދިވެހިން ހެވެއް ނާރާނެ! ކަމެއް ދިމާވީމަ އަނގަތަޅާނީ ފާޑުފާޑުގެ! ނުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ، މިއީ ދިވެހިންގެ ގޮތް!