ޚަބަރު

މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރުގައި މަސްދަރު ބިލް އިސްލާހުކުރަނީ

އައިކާ ޔުނާން ، ދެން އޮންލައިން
މީގެ ކުރިން ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޕްރެސް އެއްގައި ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި، މަސްދަރު ހާމަ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައި އޮތް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު އިސްލާހުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

Ads by STELCO

ރިޕޯޓާސް ވިތައުޓް ބޯޑާސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު އާންމުކުރާ 'ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑަމް އިންޑެކްސް'ގައި މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަނީ 13 ދަރަޖަ ފަހަތަށް ވެއްޓިފައެވެ.

މިއީ ނޫސްވެރިކަން ކުރަން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް ހުރި ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ރާއްޖެ ވެއްޓުމެވެ.

މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އޮތީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވި ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ނޫސްވެރިން ލިޔާ ލިއުންތަކުގެ މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ، އެ ބިލު އެ ނޫން ގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުގެ އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އިސްލާހު ހުށަހަޅާނީ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އާ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by Allied Insurance

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!